ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ / พันธกิจ คณะกรรมการประจำสถาบัน ประวัติสถาบัน ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน  สิริธีรศาสน์
ผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

email : 
sprod@tu.ac.th

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ

email : csatok@engr.tu.ac.th

 

อาจารย์เกษมชาต ศรีวาลัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

email : skasemch@engr.tu.ac.th

   

ปัญชลี โชติคุต
รักษาการเลขานุการสถาบันฯ

email : pan@tu.ac.th

 
Top       
ปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนงานที่ได้ดำเนินการ
 
ปรัชญาหรือปณิธาน
"ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล
สนับสนุนมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญา"
 
วิสัยทัศน์
               "เป็นสถาบันพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำ มาตรฐาน สากล ที่เป็นเลิศด้านบริการ สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ การสร้าง องค์ความรู้ และการแก้ไขปัญหาของสังคม"
พันธกิจ
1.
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และพัฒนา สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
2.
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยมีความมั่นคง ปลอดภัยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และครอบคลุมทุกศูนย์การศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัย
3.
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล และระบบงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน ในการปฏิบัติงาน
4.
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นเลิศ ในด้านการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย
5.
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการบริการการเผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สังคม และการแก้ปัญหาของประเทศ
6.
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน
7.
จัดหาซอฟแวร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งวางมาตรการและมาตรฐานการใช้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น (e-Campuses)
เป้าประสงค์
1.
ทุกศูนย์ของมหาวิทยาลัย (ท่าพระจันทร์ – รังสิต – ลำปาง – พัทยา) มีเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง
2.
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยในทุกศูนย์มีความเสถียร มีความปลอดภัยสูง
3.
การใช้งานเครือข่ายเป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
4.
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสนับสนุนการบริหาร การเรียน การสอน การวิจัย ของบุคลากรและนักศึกษา มธ.
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนา ICT เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ (e-Admin)
เป้าประสงค์
1.
ผู้บริหารของ มธ. มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานการตัดสินใจ
2.
บูรณาการระบบสารสนเทศหลักของ มธ. เพื่อความสะดวกมีประสิทธิภาพ ในการใช้งาน
3.
มีระบบประกันคุณภาพการประเมินผลตามตัวบ่งชี้โดยื่อมโยงกับฐานข้อมูล หลักของ มธ.
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนา ICT เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย (e-Learning, e-Research, e-Library)
เป้าประสงค์
1.
มีระบบบริหารการเรียนในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2.
นักศึกษา มธ. สามารถเรียนเสริมจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3.
มีจำนวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 5 วิชามีเว็บบอร์ด เพื่องานวิจัย
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนา ICT เพื่อการบริการวิชาการสู่สังคม
เป้าประสงค์
1.
บูรณาการเว็บของ มธ. กับเว็บหน่วยงานเพื่อความมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่งานวิชาการสู่สังคม
2.
ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-culture)
เป้าประสงค์
1.
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ประโยชน์ในระบบ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.
บุคลากรมีความกระตือรือร้นพัฒนาตนเองใช้ ICT เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่อในการปฏิบัติงาน ที่หลากหลาย
   
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่  1
กำหนดให้ ICT เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่  2
แสวงหางบประมาณจากแหล่งเงินทั้งภายนอก (รัฐ) ภายใน (งบ มธ.,ค่าธรรมเนียม) และคิดต้นทุนการให้บริการ
กลยุทธ์ที่  3
ลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ทรัพยากรและพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกัน
กลยุทธ์ที่  4
สร้างพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่  5
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 6
นำมาตรฐานสากลมใช้ในการจัดการคุณภาพ
กลยุทธ์ที่  7
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
กลยุทธ์ที่  8
จัดโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบด้าน ICT
 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
1.
ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT กิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริหารและการบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.
เป็นหน่วยงานกลางในการวางแผน และพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
3.
ด้านวิชาการให้คำปรึกษาและบริการงานด้านวิจัย การพัฒนาบุคลากร อบรมสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ออกแบบ Homepage จัดทำ Webpage และพัฒนาระบบข้อมูลตลอดจนให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาการอื่นๆ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
แผนการดำเนินงาน
แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                สถาบันได้รวบรวมโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วในปีที่ผ่าน ๆ มารวมถึงนำเสนอโครงการใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาคมธรรมศาสตร์ จัดทำเป็นแผนการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มธ. ปีงบประมาณ 2553 โดยมีโครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้
1.
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ มธ.ระยะที่ 5
2.
โครงการบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต มธ.
3.
.โครงการเช่าบริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ มธ.ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต – ศูนย์ลำปาง – ศูนย์พัทยา
4.
โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายศูนย์กลาง มธ.
5.
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับห้องบริการคอมพิวเตอร์
6.
โครงการระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายผ่านพอร์ทโมเด็มเพื่อให้บริการนักศึกษาและบุคลากร
7.
โครงการระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายผ่านพอร์ทโมเด็มเพื่อให้บริการนักศึกษาและบุคลากรในภูมิภาค
8.
โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบบริการการเรียนการสอนทางไกล มธ.
   
แผนงานด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
                ในปี 2553 ได้จัดทำโครงการภายใต้แผนงานด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งหมด 2 แผนงาน จำนวน 7 โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้
   
1.
แผนงานการให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
1.1
โครงการ Intranet & workflow สำหรับการบริหารงานมหาวิทยาลัย
1.2
โครงการจัดทำระบบจองใช้คอมพิวเตอร์ห้องบริการแบบออนไลน์
1.3
โครงการการใช้งานระบบประเมินอาจารย์
1.4
โครงการบริหารการขอตำแหน่งทางวิชาการ มธ.
1.5
ประชุมออนไลน์ (Web Conference)
1.6 การประชุมอัตโนมัติแบบไร้กระดาษ
1.7 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   
2.
แผนงานการจัดการระบบฐานข้อมูล และระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 
2.1
โครงการให้บริการบำรุงรักษาระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2.2
โครงการจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลสารสนเทศ
2.3
โครงการพัฒนาและปรับปรุง Web มธ. และ Web หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทางสถาบันให้บริการ ดังนี้
 
แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร/ถ่ายทอดความรู้
               ในปี 2553 ได้จัดทำโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด 2 แผนงาน จำนวน 7 โครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้้
   
1.
แผนงานพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
 
1.1
Microsoft Certified Application Specialist (Microsoft Excel)
1.2
SPSS version 17.0 for Windows
1.3 Intranet & workflow สำหรับการบริหารงานมหาวิทยาลัย
1.4 โครงการอบรมระบบประเมินอาจารย์
1.5 โครงการเรียนรู้พื้นฐานการสร้างแผนที่ GIS มธ.ด้วยโปรแกรม ArcGIS:ArcView เบื้องต้น
1.6 โครงการอบรม "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับหน่วยงานนำร่อง" จำนวน 6 หน่วยงาน
 
 • รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ใช้งานระบบ
 • รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ดูแลระบบ
1.7 โครงการอบรมการประมวลผล Cloud Computing ใน มธ.
   
2.
แผนงานการเผยแพร่ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
2.1
ถ่ายทอดสด "คนจน กฎหมาย และความยุติธรรม"
2.2
การเสวนาในหัวข้อ "แนวคิดของปรีดี พนมยงค์ กับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และข้อคิดต่อสังคมไทยในปัจจุบัน"
2.3
ถ่ายทอดสด "การประมวลผล Cloud Computing "
2.4
ถ่ายทอดสดคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับฟังความ คิดเห็นจากประชาคมในการสรรหาอธิการบดีด้วยระบบ Teleconference วันที่ 13 กรกฎาคม 2553
2.5
ถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ กลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11 วันที่ 5 สิงหาคม 2553
2.6 ถ่ายทอดสดคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เสนอผลการประเมินคุณภาพ ด้วยวาจาต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาคมธรรมศาสตร์
2.7 ถ่ายทอดสดการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ระบบแท่ง) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
แผนงานด้านพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
                ในปี 2553 ได้จัดทำโครงการภายใต้แผนงาน ด้านพัฒนาสื่อสารสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทั้งหมด 1 แผนงาน จำนวน 2 โครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้
   
1.
แผนงานจัดทำสื่อการเรียนการสอน
 
1.1
โครงการ e-learning ประกอบด้วยวิชา ดังนี้
ทช.341
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
BT 342
หลักพันธุศาสตร์
BT 346
พันธุวิศวกรรม
พช.311
ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
NS 482
การรักษาพยาบาลขั้นต้น
พศ.319 โภชนศาสตร์และเมทาบอลิซึ่ม
ฟ.206 เทอร์โมไดนามิกส์
ฟ.304 ทัศนศาสตร์
ย.172 เยอรมันพื้นฐาน 2
HM628 ทฤษฎีการศึกษาและแพทยศาสตร์ศึกษา
สค.224 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์1
EL 226 English for Import – Export Business
IS 311 Programming Concepts
JP 171 ภาษาญี่ปุ่น 1
JP 172 ภาษาญี่ปุ่น 2
   
1.2 โครงการจัดทำ Video Streaming เพื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่ ดังนี้
 
CS386
Software Configuration Management at Reuters
TU151
คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
FR208
ภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน 208
ภาษาฝรั่งเศสระดับเริ่มต้น
การแปลภาษาฝรั่งเศส – ไทย 1
   
แผนงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการสู่สังคม
                ในปี 2553 ได้จัดทำโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการสู่สังคม ทั้งหมด 1 โครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้
1.
จัดทำบทเรียน e-learning ระยะที่ 3
2.
จัดทำ video Streaming ในปีการศึกษา 2553
3. จัดทำการถ่ายทอดสดให้ความรู้แก่สังคม
Top       
 
          อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ๒๑๘๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากกรรมการประจำสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา เป็นไปโดยเรียบร้อย
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๓๒ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๕ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการประจำสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา คือ
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก  ไชยกุลชื่นสกุล
  3. อาจารย์ เกษมชาต  ศรีวาลัย
  4. รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์  สงวนพงษ์
  5. รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ  น้อมสวัสดิ์
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  จันทโชติ
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  รองวิริยะพานิช
  9. อาจารย์ ดร.มัณฑนา  ดำรงศักดิ์
  10. อาจารย์ อภินันท์  พงศ์เมธากุล
  11. นางสาวศิริพร  อัญญณรงค์กุล
  12. นางศรีจันทร์  จันทร์ชีวะ
  13. นางสาวปัญชลี  โชติคุต
  14. นายสถาพร  ก่อรักเศวต
  15. นายรุ่งศักดิ์  พรหมแย้ม
  16. นางจรวยรัตน์  ริยาพันธ์
  17. นางจันทา  บัวธรรม
  18. นางสาวศิริรัตน์  เดชกุลทรัพย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

 
Top       

               นับตั้งแต่ได้มีการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดดเด่นอยู่ในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รวมถึงมีประวัติ ที่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์การเมืองของไทยโดยตลอดมา กิจการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ ในปี พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในขณะที่ โครงการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานนั้น รัฐบาลในขณะนั้น ก็มีความจำเป็นที่จะจัดตั้งศูนย์ประมวลผล ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้เสนอขอผนวกโครงการทั้งสองเข้าด้วยกัน ไปยังสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งโครงการ ได้รับความเห็นชอบ โดยได้มีคำสั่ง คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ ที่ 3/2525 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ให้ จัดตั้งสถาบัน ประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ ในด้านการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาชนบท

               สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.) หรือ The Information Processing Institute for Education and Development (IPIED) ตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2525 เป็นส่วนราชการ เทียบเท่าคณะ และมีลักษณะเป็นโครงการร่วมระหว่างศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     Top       

 

 
ปีที่ดำรงตำแหน่ง รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบัน
  รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
  อาจารย์เกษมชาต ศรีวาศัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
เม.ย. 2551 - 2554 รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข ผู้อำนวยการสถาบัน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวิทย์ เรืองไรรัตนโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 
เม.ย. 2548 - 2551 รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข ผู้อำนวยการสถาบัน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณ ลาวัณย์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
  อาจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
เม.ย. 2545 - 2548 นายไพโรจน์ เบญจมานนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน
  นายเอกรินทร์ ศิวิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  นายสถาพร ก่อรักเศวต รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
 
2542 - 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ประภารธนาธร ผู้อำนวยการสถาบัน
2542 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
2542 อาจารย์ศิริรัตน์ ภววงษ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2542 - 2544 นายไพโรจน์ เบญจมานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2542 - 2545 อาจารย์ชุมพล บุญมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2542 - 2545 อาจารย์นาวิน สมญาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
2544 - 2545 นายไพโรจน์ เบญจมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 
2541 - 2542 อาจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รษก.ผู้อำนวยการสถาบัน
  อาจารย์วันชัย ขันตี รษก.รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
  อาจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ รษก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  อาจารย์นรินทร์ วัฒนกุล รษก.รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รังสิต
 
2538 - 2541 อาจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการสถาบัน
  อาจารย์วันชัย ขันตี รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
2538 - 2540 ผศ. ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2540 - 2541 อาจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  อาจารย์นรินทร์ วัฒนกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รังสิต
 
2536 - 2538 รศ. ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  อาจารย์ ดร.ประณิต ภูมิถาวร รองผู้อำนวยการสถาบัน
 
2535 - 2536 รศ. ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการสถาบัน
  อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รษก. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
  อาจารย์เขมา เวสารัชช์ รษก. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสหการ
  อาจารย์วันชัย ขันตี รษก. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 
2532 - 2535 รศ. ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการสถาบัน
  อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
  อาจารย์เขมา เวสารัชช์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสหการ
  ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
2535 อาจารย์วันชัย ขันตี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 
2529 - 2532 รศ. ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการสถาบัน
2532 อาจารย์พีระพงษ์ รัตนกฤษฎาธาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
  อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
  อาจารย์เขมา เวสารัชช์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสหการ
  ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 
2525 - 2529 รศ. ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการสถาบัน
  อาจารย์พีระพงษ์ รัตนกฤษฎาธาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
  อาจารย์ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสหการ

Top       

 

 
   
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อ และการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28/04/53