Office of the Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสถาบัน
>>  ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
>>  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
>>  ผู้บริหาร
>>  โครงสร้างองค์กร
>>  คณะกรรมการอำนวยการ
>>  คณะกรรมการบริหารสนง.ศูนย์ฯ
>>  ทำเนียบผู้บริหาร
>>  แผนงานโครงการสนง.ศูนย์ฯ
 
หน้าหลัก >> แนะนำสถาบัน >> โครงสร้างองค์กร >> งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาระบบ
roong@tu.ac.th (82) 1961

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย
เว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
aey@tu.ac.th (82) 1970
อำนวยพล แจ้งเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย
พัฒนาโปรแกรม
boonlue@tu.ac.th (82) 1962
อรุณศรี ลีวัฒนาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย
พัฒนาคุณภาพฯ
sri@tu.ac.th (82) 1966
สุรีย์ นามบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย
ฝึกอบรมและบริการ
suree@tu.ac.th (82) 1968
(C) Office of the Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]