Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสถาบัน
»  ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
»  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
»  ผู้บริหาร
»  โครงสร้างองค์กร
»  คณะกรรมการอำนวยการ
»  คณะกรรมการบริหารสนง.ศูนย์ฯ
»  ทำเนียบผู้บริหาร
»  แผนงานโครงการสนง.ศูนย์ฯ
 
หน้าหลัก » แนะนำสถาบัน » โครงสร้างองค์กร » งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาระบบ
roong@tu.ac.th (82) 1961

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย
เว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
aey@tu.ac.th (82) 1970
บุญลือ เกษมราช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย
พัฒนาโปรแกรม
อรุณศรี ลีวัฒนาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย
พัฒนาคุณภาพฯ
sri@tu.ac.th (82) 1966
สุรีย์ นามบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย
ฝึกอบรมและบริการ
suree@tu.ac.th (82) 1968
© Office of Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]