Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสถาบัน
»  ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
»  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
»  ผู้บริหาร
»  โครงสร้างองค์กร
»  คณะกรรมการอำนวยการ
»  คณะกรรมการบริหารสนง.ศูนย์ฯ
»  ทำเนียบผู้บริหาร
»  แผนงานโครงการสนง.ศูนย์ฯ
 
หน้าหลัก » แนะนำสถาบัน » โครงสร้างองค์กร » งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนา

 
หน่วยวิเคราะห์และออกแบบ
รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
roong@tu.ac.th (82) 1961
หน่วยพัฒนาโปรแกรม
บุญลือ เกษมราช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาโปรแกรม
หน่วยพัฒนาคุณภาพและติดตาม
การใช้งานระบบสารสนเทศ
อรุณศรี ลีวัฒนาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพและติดตาม
การใช้งานระบบสารสนเทศ
sri@tu.ac.th (82) 1966
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงาน
วิรันยา พุทธเสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(82) 1963
ผู้ปฏิบัติงาน
สัณฑดล อัจฉริยาภรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(82) 1963
ผู้ปฏิบัติงาน
พิเชฐ คูชลธารา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
(82) 1967
 
 
ศิริกานต์ จันทร์แจ่มใส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(82) 1963
 
 
 
© Office of Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]