Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสถาบัน
»  ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
»  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
»  ผู้บริหาร
»  โครงสร้างองค์กร
»  คณะกรรมการอำนวยการ
»  คณะกรรมการบริหารสนง.ศูนย์ฯ
»  ทำเนียบผู้บริหาร
»  แผนงานโครงการสนง.ศูนย์ฯ
 
หน้าหลัก » แนะนำสถาบัน » โครงสร้างองค์กร » งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
กลุ่มงานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ : หน่วยฝึกอบรมและบริการ

สุรีย์ นามบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย
suree@tu.ac.th (82) 1968

นพจิรา อัจฉริยาภรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(82) 1968
ประเทือง กองแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
อาคารวิทยบริการ (82) 1183
สุวัฒน์ สุวรรณรงค์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
อาคาร SC ชั้น 1 (82) 5049-5050
     
ทัศนีย์ พิทักษ์วนาวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
อาคารปิยชาติ ชั้น 7 (82) 7516
อุบล สุขสุคนธ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
อาคาร SC ชั้น 2(82) 5003
ศรีตรา ผาดโผน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
อาคาร SC ชั้น 1 (82) 5049-5050
     
สมคิด อยู่ขำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ
(82) 7517
อุทัย ทองโอฬาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
(82) 1960
 
© Office of Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]