Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสถาบัน
»  ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
»  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
»  ผู้บริหาร
»  โครงสร้างองค์กร
»  คณะกรรมการอำนวยการ
»  คณะกรรมการบริหารสนง.ศูนย์ฯ
»  ทำเนียบผู้บริหาร
»  แผนงานโครงการสนง.ศูนย์ฯ
 
หน้าหลัก » แนะนำสถาบัน » โครงสร้างองค์กร » งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
กลุ่มงานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นวลฉาย เอี่ยมรักษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย
aey@tu.ac.th (82) 1970

อรอนงค์ อิ่มกมล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
(82) 1971
รัชนี เปี่ยมอุดมสุข
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
(82) 1971
สมบูรณ์ กองแก้ว
ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญการ
(82) 1183
     
บัณฑิต สุวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(82) 1971
สุรางรัตน์ ศิริจำปา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(82) 1971
ปรียาภรณ์ มัทธุรศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(82) 1971
© Office of Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]