Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสถาบัน
»  ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
»  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
»  ผู้บริหาร
»  โครงสร้างองค์กร
»  คณะกรรมการอำนวยการ
»  คณะกรรมการบริหารสนง.ศูนย์ฯ
»  ทำเนียบผู้บริหาร
»  แผนงานโครงการสนง.ศูนย์ฯ
 
หน้าหลัก » แนะนำสถาบัน » โครงสร้างองค์กร » งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
กลุ่มให้คำปรึกษาการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ

หน่วยบำรุงรักษาระบบ
รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาระบบ
roong@tu.ac.th (82) 1961
ผู้ปฏิบัติงาน
นีรวัลย์ สีทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(82) 1963
ผู้ปฏิบัติงาน
กิตติภูธน ปานนาคะพิทักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(82) 5002
 
พลวัต พฤกษ์มณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(82) 1965
พงศ์พิพัฒน์ ก่อตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(82) 1965
โชติวิชญ์ มีกิจเจริญโรจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(82) 1963
ภัทราวุธ จีนโต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(82) 5002
 
© Office of Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]