Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสถาบัน
»  ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
»  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
»  ผู้บริหาร
»  โครงสร้างองค์กร
»  คณะกรรมการอำนวยการ
»  คณะกรรมการบริหารสนง.ศูนย์ฯ
»  ทำเนียบผู้บริหาร
»  แผนงานโครงการสนง.ศูนย์ฯ
 
หน้าหลัก » แนะนำสถาบัน » โครงสร้างองค์กร » งานบริหารและอำนวยการสถาบัน : หน่วยนโยบายและแผน
งานบริหารและอำนวยการสถาบัน : หน่วยนโยบายและแผน

จรวยรัตน์ ริยาพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างาน
jick@tu.ac.th (82) 1954

จันทา บัวธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าหน่วย
champ@tu.ac.th (82) 1958

กนกวรรณ ยุ้นพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
(82) 1956
ยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(82) 1956
   
© Office of Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]