Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสถาบัน
»  ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
»  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
»  ผู้บริหาร
»  โครงสร้างองค์กร
»  คณะกรรมการอำนวยการ
»  คณะกรรมการบริหารสนง.ศูนย์ฯ
»  ทำเนียบผู้บริหาร
»  แผนงานโครงการสนง.ศูนย์ฯ
 
หน้าหลัก » แนะนำสนง.ศูนย์ฯ » คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๒๙๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษา และการพัฒนา ไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการอำนวยการสำนักงาน ที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการ และสนับสนุนการศึกษา
          เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไป โดยเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๘๑ แห่งข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงยกเลิก คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๒๙๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการอำนวยการสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คือ
          ๑.   อธิการบดี ประธานกรรมการ
   
          ๒.   รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์  สงวนพงษ์
                 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
   
          ๓.   รองศาสตราจารย์ พิชิต ตรีวิทยรัตน์
                 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
   
          ๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ น้อมสวัสดิ์
                  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
   
          ๕.   นางนวลรักษ์ ชอบชื่น
                 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
   
          ๖.   รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
                 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
   
          ๗.   รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล
                 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
   
          ๘.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล
                 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
   
          ๙.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
                 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
   
          ๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช
                  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
   
          ๑๑.  อาจารย์ อภินันท์ พงศ์เมธากุล
                  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
   
          ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ
   
          ๑๓.  เลขานุการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
   
          ๑๔.  นางจรวยรัตน์ ริยาพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
   
 


 
© Office of Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]