Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสถาบัน
»  ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
»  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
»  ผู้บริหาร
»  โครงสร้างองค์กร
»  คณะกรรมการอำนวยการ
»  คณะกรรมการบริหารสนง.ศูนย์ฯ
»  ทำเนียบผู้บริหาร
»  แผนงานโครงการสนง.ศูนย์ฯ
 
หน้าหลัก » แนะนำสนง.ศูนย์ฯ » ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

ปีที่ดำรงตำแหน่ง รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง
ต.ค.2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ฯ
  ผศ. ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
  ผศ. ดร.ธีระยุทธ์ โหรานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
     
ก.ย. 2554 - 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ฯ
  รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
ก.ย. 2554 - 2557 อาจารย์เกษมชาต ศรีวาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
เม.ย. 2551 - 2554 รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวิทย์ เรืองไรรัตนโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 
เม.ย. 2548 - 2551 รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณ ลาวัณย์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
  อาจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
เม.ย. 2545 - 2548 นายไพโรจน์ เบญจมานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
  นายเอกรินทร์ ศิวิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  นายสถาพร ก่อรักเศวต รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
 
2542 - 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ประภารธนาธร ผู้อำนวยการสถาบันฯ
2542 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
2542 อาจารย์ศิริรัตน์ ภววงษ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2542 - 2544 นายไพโรจน์ เบญจมานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2542 - 2545 อาจารย์ชุมพล บุญมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2542 - 2545 อาจารย์นาวิน สมญาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
2544 - 2545 นายไพโรจน์ เบญจมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 
2541 - 2542 อาจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รษก.ผู้อำนวยการสถาบันฯ
  อาจารย์วันชัย ขันตี รษก.รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
  อาจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ รษก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  อาจารย์นรินทร์ วัฒนกุล รษก.รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รังสิต
 
2538 - 2541 อาจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
  อาจารย์วันชัย ขันตี รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
2538 - 2540 ผศ. ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2540 - 2541 อาจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  อาจารย์นรินทร์ วัฒนกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รังสิต
 
2536 - 2538 รศ. ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  อาจารย์ ดร.ประณิต ภูมิถาวร รองผู้อำนวยการสถาบัน
 
2535 - 2536 รศ. ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
  อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รษก. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
  อาจารย์เขมา เวสารัชช์ รษก. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสหการ
  อาจารย์วันชัย ขันตี รษก. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 
2532 - 2535 รศ. ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
  อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
  อาจารย์เขมา เวสารัชช์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสหการ
  ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
2535 อาจารย์วันชัย ขันตี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 
2529 - 2532 รศ. ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
2532 อาจารย์พีระพงษ์ รัตนกฤษฎาธาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
  อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
  อาจารย์เขมา เวสารัชช์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสหการ
  ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 
2525 - 2529 รศ. ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
  อาจารย์พีระพงษ์ รัตนกฤษฎาธาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
  อาจารย์ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสหการ
© Office of Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]