Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสถาบัน
»  ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
»  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
»  ผู้บริหาร
»  โครงสร้างองค์กร
»  คณะกรรมการอำนวยการ
»  คณะกรรมการบริหารสนง.ศูนย์ฯ
»  ทำเนียบผู้บริหาร
»  แผนงานโครงการสนง.ศูนย์ฯ
 
หน้าหลัก » แนะนำสนง.ศูนย์ฯ » คณะกรรมการบริหารสำนักงานศูนย์ฯ
คณะกรรมการบริหารสำนักงานศูนย์ฯ

          เพื่อให้การดำเนินงานภายในสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ๔๖/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสถาบัน ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานศูนย์ฯ ชุดใหม่ ดังรายนามต่อไปนี้
  • ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
  • ๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
  • ๓. รองผู้อำนวยการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • ๔. เลขานุการสถาบัน
  • ๕. นายสถาพร ก่อรักเศวต
  • ๖. นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม
  • ๗. นางจรวยรัตน์ ริยาพันธ์
  • ๘. นายอำนวยพล แจ้งเจริญ
  • ๙. นางสาวนวลฉาย เอี่ยมรักษา
  • ๑๐. นางสุรีย์ นามบุตร
  • ๑๑. นางอรุณศรี ลีวัฒนาการ
  • ๑๒. นายบุญลือ เกษมราช
  • ๑๓. ว่าที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด
  • ๑๔. นายพัชรากร พิชาญเมธีกุล
  • ๑๖. นายนิมิตต์ สีทอง
  • ๑๗. นางฐิตาภา ไพรินทราภา
  • ๑๘. นางนิภาพร ยามา
  • ๑๙. นางศิริยา ศรีสัมพันธ์
  • ๒๐. นางประภัสสร ขวัญเผือก
  • ๒๑. นางจันทา บัวธรรม
  • ๒๒. นางสาวศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์
  • ๒๓. นางยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

© Office of Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]