Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสถาบัน
»  ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
»  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
»  ผู้บริหาร
»  โครงสร้างองค์กร
»  คณะกรรมการอำนวยการ
»  คณะกรรมการบริหารสนง.ศูนย์ฯ
»  ทำเนียบผู้บริหาร
»  แผนงานโครงการสนง.ศูนย์ฯ
 
หน้าหลัก » แนะนำสนง.ศูนย์ฯ » ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
 •            นับตั้งแต่ได้มีการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มีความโดดเด่นอยู่ในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึงมีประวัติ   ที่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์การเมืองของไทย
  โดยตลอดมา กิจการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ ในปี พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับ
  อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในด้าน การเรียน การสอน การวิจัย ตลอดจนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ซึ่งในขณะที่โครงการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน  รัฐบาลในขณะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งศูนย์ประมวลผลข้อมูลเพื่อการ
  พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้เสนอขอผนวกโครงการทั้งสองเข้าด้วยกัน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งการผนวกสองโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล โดยได้มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา
  ชนบทแห่งชาติ  ที่ 3/2525 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525  ให้จัดตั้งสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาขึ้นใน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ในด้านการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาชนบท ซึ่งโครงการได้รับความเห็น
  ชอบโดยได้มีคำสั่ง  คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ ที่ 3/2525  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ให้จัดตั้งสถาบันประมวลข้อมูล
  เพื่อการศึกษาและการพัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ในด้านการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาชนบท

             สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.) หรือ The Information Processing Institute for Education and
  Development (IPIED) ตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2525 โดยเป็นส่วนราชการเทียบเท่าคณะ (ตามแผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหน้า 14) และมีลักษณะ เป็นโครงการร่วมระหว่างศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสำนักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ต่อมามหาวิทยาลัยมีการขยายการศึกษาไปที่ศูนย์รังสิต สถาบันฯ จึงมีแผนปรับปรุงอาคารวิทยบริการ เพื่อใช้เป็นสำนักงานของสถาบันฯ ในการรองรับการย้ายสำนักงานหลักของสถาบันฯ ไปประจำ ที่ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ย้ายสำนักงานหลักจากท่าพระจันทร์มาที่ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553
© Office of Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]