Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสถาบัน
»  ประวัติสำนักงานศูนย์ฯ
»  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
»  ผู้บริหาร
»  โครงสร้างองค์กร
»  คณะกรรมการอำนวยการ
»  คณะกรรมการบริหารสนง.ศูนย์ฯ
»  ทำเนียบผู้บริหาร
»  แผนงานโครงการสนง.ศูนย์ฯ
 
หน้าหลัก » แนะนำสนง.ศูนย์ฯ » วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ และได้มาตรฐานสากล
  ในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ การแก้ปัญหาของประเทศ
  และการบริหารจัดการ
ค่านิยมหลัก (core value) ของ สทส.
  บุคลากรทุกคนของ สทส. มีค่านิยมหลัก (core value) ในการทำงาน ตามหลัก ๗S ดังนี้
  1. Service-minded    มีจิตใจและสำนึกในการให้บริการที่ดี
  2. Speedy                ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันใจ
  3. Standard              ให้บริการที่มีมาตรฐาน/ได้มาตรฐานสากล
  4. Steadfast              ให้บริการที่เชื่อถือได้และถูกต้อง
  5. Stable                   บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทส. ต้องเป็นบริการ ที่มีความมั่นคง
  6. Secured                บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทส. ต้องเป็นบริการ ที่มีความปลอดภัย
  7. Streamlined           สทส. ต้องเป็นองค์กรที่ทำงานด้วยความรวดเร็ว ฉับไว และ มีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
  สทส. มีพันธกิจหลัก ดังนี้
  1. จัดหา พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ให้กับทุกศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการดำเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
  2. จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการเรียน การสอน การวิจัย/สร้างองค์ความรู้ และการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคม
  4. จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปลูกฝัง จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ การทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม แก่สังคมและประชาชน
  5. จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  6. สร้างเสริมวัฒนธรรมการทำงานภายใต้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและมีความรับผิดชอบแก่ประชาคมธรรมศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
 • เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สทส. ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เป้าประสงค์
  1. บุคลากรของ สทส. มีความพร้อมในการที่จะทำงานในฐานะผู้อำนวยความสะดวกและผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากล
 • เป้าประสงค์
  1. โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาจนอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ในแง่ของความมีประสิทธิภาพ ความสะดวก-รวดเร็ว และความมั่นคง-ปลอดภัย
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความร่วมมือ/สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มธ. ทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ มธ.
 • เป้าประสงค์
  1. การดำเนินการในเรื่อง/ประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างประหยัด และมีแรงเสริม (synergetic force) จากหน่วยงานต่าง ๆ
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  การวิจัย/สร้างองค์ความรู้  และการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากร
 • เป้าประสงค์
  1. มธ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การทำวิจัย/สร้างองค์ความรู้ และการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งรวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคม
 • เป้าประสงค์
  1. มธ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคม ที่มีประสิทธิภาพ
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สำหรับการปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ การทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม แก่สังคมและประชาชน
 • เป้าประสงค์
  1. มธ. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความเป็นเลิศในการการปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์  การทำนุบำรุงสังคม  ประชาธิปไตย  คุณธรรม  ศิลปะ  และวัฒนธรรม แก่สังคมและประชาชน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก-รวดเร็ว และโปร่งใส-ตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน อันได้แก่ ประชาคมธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า และประชาชน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานภายใต้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและมีความรับผิดชอบ
 • เป้าประสงค์
  1. มธ. มีระบบและกลไกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและมีความรับผิดชอบ ที่มีประสทธิภาพ
© Office of Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]