Loading...

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  E-mail : pokpongs@tu.ac.th (82) 1950

รองผู้อำนวยการ

ผศ. ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
E-mail : ipeerasa@tu.ac.th (82) 1951  

รองผู้อำนวยการ

ผศ. ดร.ธีระยุทธ์ โหรานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
E-mail : teerayuth@tu.ac.th (82) 1952

เลขานุการ

ปัญชลี โชติคุต
เลขานุการสำนักงานศูนย์ฯ
E-mail : pan@tu.ac.th (82) 1953