การใช้งานเครือข่าย
TU-NET
การใช้งานอุปกรณ์
เครือข่าย
ข้อปฏิบัติผู้ใช้
เครือข่าย
ข้อปฏิบัติผู้ดูแล
เครือข่าย
การจัดสรรเวลา
การจัดสรรเลขหมาย IP
การจัดการชื่อโดเมน
การให้บริการโฮมเพจ
การประชาสัมพันธ์บน Web มธ.
การให้บริการ CourseWare
มาตรการผู้ทำผิดระเบียบ
 
 
เรื่อง  การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ TU-NET
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดระบบ กำหนดขอบเขต และหลักเกณฑ์ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบและการใช้เครือข่ายของประชาคมธรรมศาสตร์
 
การใช้งานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ TU-NET จัดมีไว้สำหรับเพื่อบริการแก่บุคลากร นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 2. บุคคลผู้เข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะต้องได้รับอนุญาตและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ก่อน จากผู้ดูแลระบบ
 3. บุคคลผู้เข้าใช้ระบบเครือข่าย จะมีระยะเวลาการใช้งาน ตามสถานภาพและสิทธิของผู้ใช้ ดังนี้
  บุคลากร จำนวนชั่วโมงการใช้งาน  =  40 ชั่วโมงต่อเดือน
  และใช้งานได้ครั้งละ 4 ชั่วโมง
  นักศึกษา จำนวนชั่วโมงการใช้งาน  =  40 ชั่วโมงต่อเดือน
  และใช้งานได้ครั้งละ 4 ชั่วโมง
  บุคคลภายนอก มีสิทธิใช้งานเฉพาะตามระยะเวลาที่กำหนด อนุมัติเป็นรายกรณีตามเหตุและความจำเป็น

 4. การใช้งานที่มหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถเข้าใช้เครือข่ายได้ที่ห้องบริการที่ทางสถาบันฯ หรือ มหาวิทยาลัย จัดให้ไว้บริการ ใช้ได้ไม่จำกัดเวลาโดยปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการของแหล่ง บริการนั้นๆ หรือเข้าใช้ เครือข่ายแหล่งบริการระบบเครือข่ายนอกสถานที่ (ตู้ KIOSK) ตามจุด บริการที่ติดตั้งไว้
 5. การใช้งานจากที่บ้าน/ที่พักอาศัย หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เครือข่ายยังไปไม่ถึง ผู้ใช้สามารถ เข้าใช้เครือข่ายได้โดยผ่าน Modem เชื่อมต่อเข้าศูนย์บริการได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และการ จัดสรรเวลา ตามที่ประกาศ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 1. ผู้เข้าใช้ระบบเครือข่ายจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ หากมีการขอ ตรวจสอบ
 2. ผู้ใช้พึงใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ download ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ โดย ไม่จำเป็น
 3. ผู้ใช้งานพึงใช้ข้อความสุภาพ และถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สุภาพชนทั่วไปพึงใช้กัน
 4. ผู้ใช้มีหน้าที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้เครือข่าย การเข้าใช้ระบบเครือข่าย ต้องใช้งาน ผ่านบัญชีผู้ใช้ของตนเอง และต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้ของตน โดยเด็ดขาด หากเกิดปัญหาใดเจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 5. ผู้ใช้มีหน้าที่ระมัดระวังการใช้งาน และจะต้องรับผิดชอบต่องานหรือผลที่เกิดจากการใช้งาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
  • ไม่ใช้เพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของผู้อื่น
  • ไม่ใช้ในการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • ไม่ใช้เพื่อการค้า หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  • ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  • ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต จาก เจ้าของ
  • ไม่กระทำการเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น หรือเพื่อไม่ให้เครือข่าย คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามปกติ
  • ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่เปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใด เพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
  • ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลจากสื่อข้อมูลทุกประเภทที่ได้รับ หรือที่นำมาจากแหล่งอื่นภายนอก ทุกครั้งก่อนนำมาใช้งาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบ และกำจัดไวรัส คอมพิวเตอร์ ที่หน่วยงาน หรือแหล่งบริการ ได้จัดไว้ให้ หากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในข้อมูลส่วนใด จะต้องรีบจัดการทำลายไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลนั้นโดยเร็ว
 
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 1. ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ดูแลรักษาและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถ ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 2. ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องดูแลการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีที่พบว่า มีการกระทำหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว และหากมีความจำเป็น เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อื่น หรือต่อ การใช้งานระบบเครือข่ายโดยส่วนรวม ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถระงับการใช้งานเครือข่าย คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้
 3. ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
 4. ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลใดที่ตนไม่มีสิทธิเข้าถึง นอกจากงานในหน้าที่
การจัดสรรเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงในการใช้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาทุกระดับทุกคน ได้จัดสรรเวลาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไว้ดังต่อไปนี้
 
 1. ประเภทงานสอน ได้สิทธิเบื้องต้นกรณีปกติในการใช้อินเทอร์เน็ตรวม 20 ชั่วโมง / เดือน ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อสัญญาณใหม่ได้ และสามารถขอเพิ่มจำนวนชั่วโมง ในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น 40 ชั่วโมงกรณีขออนุมัติ และมากที่สุด 60 ชั่วโมงกรณีขออนุมัติพิเศษได้ตามลำดับ ตามเหตุผลความจำเป็นดังระบุไว้ในข้อ 4 และข้อ 5
 2. ประเภทงานวิจัย หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการ ได้สิทธิเบื้องต้น กรณีปกติในการใช้อินเทอร์เน็ตรวม 20 ชั่วโมง / เดือน ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อสัญญาณใหม่ ได้ และสามารถขอเพิ่มจำนวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น 40 ชั่วโมง กรณีขออนุมัติ และมากที่สุด 60 ชั่วโมง กรณีขออนุมัติพิเศษได้ตามลำดับ ตามเหตุผล ความจำเป็นดังระบุไว้ในข้อ 4 และข้อ 5
 3. ประเภททั่วไป บุคลากรทั่วไปและนักศึกษาทุกระดับทุกคนของมหาวิทยาลัย ได้สิทธิปกติใน การใช้อินเทอร์เน็ตรวม 20 ชั่วโมง / เดือน ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อสัญญาณใหม่ได้ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและบริหารจัดการเวลา การใช้ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตของตนเอง หากไม่เพียงพอต้องรอใช้เดือนถัดไป
 4. กรณีขออนุมัติ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานสอน งานวิจัย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย จากทางมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการ ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเต็ม 20 ชั่วโมงต่อเดือน สามารถ ขอเพิ่มจำนวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น 40 ชั่วโมงต่อเดือน โดยขออนุมัติผ่านหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานลงนาม ระบุเหตุผลความจำเป็น ระบุชื่อวิชาที่สอน หรือโครงการวิจัย หรืองานที่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาครั้งละ 1 ภาคการศึกษา
 5. กรณีขออนุมัติพิเศษ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานสอน งานวิจัย หรืองานที่ได้รับ มอบหมาย จากทางมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการ ที่เคยอนุมัติ และใช้งานอินเทอร์เน็ตเต็ม 40 ชั่วโมงต่อเดือน สามารถขอเพิ่มจำนวนชั่วโมง ในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น 60 ชั่วโมงต่อเดือน โดยขออนุมัติผ่านหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานลงนาม ระบุเหตุผล ความจำเป็นพิเศษ พร้อมทั้งระบุชื่อวิชาที่สอน หรือโครงการวิจัย หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาครั้งละ 1 ภาคการศึกษา
 6. กรณีที่เป็นหน่วยงาน ขออนุมัติพิเศษได้เฉพาะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ Network ไปไม่ถึง จำนวน ไม่เกิน 200 ชั่วโมง / เดือน ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้งาน
การจัดสรรเลขหมาย IP
เลขหมาย IP เป็นทรัพยากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการ พัฒนา การจัดสรรเลขหมาย IP (public IP) มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 
 1. เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มี sever เป็นของตนเอง และมีผู้ดูแลประจำ
 2. หน่วยงานต้องมีผู้ดูแล sever ตรงตามตำแหน่ง และวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถดูแล sever
 3. การจัดสรรในเบื้องต้น ให้หน่วยงานละจำนวนไม่เกิน 1 เลขหมาย
 4. หน่วยงานจะต้องรับรองความรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการ ใช้งานเลขหมาย IP ที่ได้รับ
 5. หน่วยงานจะต้องแจ้งรายชื่อผู้ดูแล sever และผู้รับผิดชอบพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หากมีการเปลี่ยน ผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบจะต้องแจ้งสถาบันฯโดยด่วน(ไม่เกิน 1 สัปดาห์)
 6. สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเลขหมาย IP ที่ได้จัดสรร ให้กับหน่วยงานจากเลขหมายเดิมเป็นเลขหมายใหม่ได้ตามหลักวิชาการ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงจำนวนเลขหมาย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการชื่อโดเมน
 
 1. สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนประจำ หน่วยงาน และชื่อเครื่องหมาย ภายใต้ ชื่อ tu.ac.th ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. หน่วยงานมีสิทธิ์ในการใช้ชื่อโดเมน tu.ac.th โดยส่งเรื่องขออนุมัติต่อ ผู้อำนวยการสถาบัน ประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา และจะต้องลงนามรับรองโดยคณบดี หรือผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน
 3. โครงการ โครงการพิเศษ และกลุ่มกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถขอจดชื่อโดเมนประจำโครงการหรือกลุ่มได้ภายใต้ชื่อโดเมนย่อยประจำหน่วยงานนั้น
การให้บริการโฮมเพจ
การให้บริการโฮมเพจของสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มีหลักและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
 
 1. ให้บริการเว็บเซฟเวอร์แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยที่หน่วยงานจะมีชื่อเป็นโดเมนเนมของตนเอง ถ้าเป็นหน่วยงานย่อยภายในสำนักงาน/คณะ ให้มีชื่อที่สอดคล้องกับโดเมนหลักภายใต้เครือข่าย TU-NET
 2. ให้บริการเว็บเซฟเวอร์แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่มีเว็บเซฟเวอร์เป็นของตนเอง
 3. ให้บริการจัดทำ Homepage ให้แก่หน่วยงานที่ไม่สามารถจัดทำและจัดการ Homepage เองได้
 4. ต้องใช้พื้นที่ Homepage เป็นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป และหน่วยงานอื่น ๆ ได้ทราบ โดยทั่วถึงกัน
 5. จะต้องไม่ link หรือไม่นำข้อมูลที่ไม่เหมาะสมใส่ไว้ในโฮมเพจ อาทิเช่น
  •  ข้อความที่ไม่สุภาพ
  •  ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  •  ไม่นำเสนอภาพลามกอนาจาร
  •  ไม่ลงโฆษณาหรือข้อมูลทางด้านการค้า
  •  ไม่นำเสนอภาพที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
  •  จะต้องไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 6. หน้าแรกของโฮมเพจหน่วยงาน ให้ตั้งชื่อเป็น index.htm, index.html, default.htm ,default.html ,index.php และการตั้งชื่อเพจต่างๆ รวมถึงรูปภาพต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
 7. จะต้องไม่ล่วงละเมิด บุกรุก หรือรันโปรแกรมจนเป็นเหตุให้ระบบของ Server ได้รับความเสียหาย
 8. สถาบันประมวลข้อมูลฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล/แฟ้มข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ใด ๆ เพื่อดูแลระบบและรักษาความปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สถาบันประมวลข้อมูลฯ ไม่รับประกันความเสียหายและสูญหายของข้อมูล Homepge ผู้ใช้ควรสำเนาข้อมูล Homepage หรือมีต้นฉบับแยกเก็บไว้เองด้วย
การประชาสัมพันธ์บน Web มหาวิทยาลัย
 1. ให้บริการประชาสัมพันธ์บน Web เฉพาะหน่วยงาน และเรื่องที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. หน่วยงานที่ประสงค์ใช้บริการประชาสัมพันธ์บน Web ให้จัดเตรียมข้อความ ข้อมูล หรือรูปภาพ บันทึกในสื่อข้อมูล ส่งให้สถาบันฯ โดยมีขนาดตัวอักษร และขนาดรูปภาพให้พอดี ตามที่ใช้งานจริง
 3. ระยะเวลาที่ลง ลงให้เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
 4. เนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์บน Web ควรสั้น กระชับ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และศีลธรรมอันดี
 5. เพื่อประโยชน์สูงสุด ถ้าเป็นไปได้ ควรจัดเตรียมทั้งเรื่องที่เป็นฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
 6. การประชาสัมพันธ์บน Web หน้าหนึ่ง พิจารณาให้ตามภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย และ ตามความเหมาะสม ซึ่งสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
การให้บริการ CourseWare
การให้บริการ CourseWare มีหลักพิจารณาและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
 1. เป็นรายวิชาที่เปิดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. หน่วยงานหรืออาจารย์ผู้สอนที่จะร่วมจัดทำ CourseWare แจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายผลิตสื่อการสอน และเว็บเพจ และส่งเรื่องถึงผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูล เพื่อการศึกษาและการพัฒนา พร้อมระบุชื่อ ผู้รับผิดชอบดูแลประสานงาน CourseWare
 3. อาจารย์ผู้สอนที่จะร่วมจัดทำ CourseWare จะต้องเตรียมข้อมูล และสื่อการสอนที่จะใช้ ในการจัดทำ
 4. สถาบันฯ สงวนสิทธิในการให้บริการโดยจัดลำดับความสำคัญของรายวิชาก่อนหลัง ตามเนื้อหา ความจำเป็น และจำนวนรายวิชาที่ขอรับบริการ
มาตรการดำเนินการสำหรับผู้ทำผิดระเบียบ
มาตรการดำเนินการสำหรับผู้ทำผิดระเบียบ มีดังนี้
 1. การทำผิดขั้นต้น ทำผิดเล็กน้อยจากความไม่ตั้งใจ หรือโดยบังเอิญ ผู้ดูแลระบบจะแจ้งเตือนด้วย วาจา แจ้งเตือนเป็นเอกสาร หรือแจ้งเตือนทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ตามเหตุและความเหมาะสม
 2. การทำผิดขั้นรุนแรง เช่นประพฤติมิชอบ ขโมยหรือละเมิดสิทธิ ทำความเสียหายแก่ระบบ โปรแกรม หรือข้อมูล ทำกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและศีลธรรม หรือก่อความวุ่นวาย สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ผู้ดูแลระบบจะพิจารณางดการใช้ระบบอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และแจ้งยังหน่วยงาน คณะต้นสังกัด และ/หรือมหาวิทยาลัยให้รับทราบ เพื่อพิจารณาความผิด ตามขั้นตอน หรือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป