จุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ระบบเครือข่าย ไร้สาย มธ.
 ท่าพระจันทร์
    ภาพแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ฯ
 ศูนย์รังสิต
  ภาพแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ฯ
จุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย มธ. ท่าพระจันทร์
 
 
ลำดับ
อาคาร
ชั้น
บริเวณ/ห้อง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
อาคารโดม
1
ในห้องประชุมวรรณไวทยากร
2
ในห้องทำงานปีกใต้
1
ปลายโถงด้านลานปรีดี
1
ในห้องประชุมสัญญาฯ
2
ในห้องทำงานปีกเหนือ
1
 
2.
อาคารอเนกประสงค์ 1
1
โถงหน้าลิฟท์
1
ในห้องประชุม สปข.
1
ในห้องประชุม
1
ในห้องประชุมชั้น 4 (กองกลาง)
1
ในห้องประชุม สปข.
1
ในห้อง network สปข.
1
โถงหน้าลิฟท์
1
โถงหน้าลิฟท์
1
ในห้องประชุมนวัตกรรม
1
ในห้องฝั่งตรงข้ามนวัตกรรม
1
ในห้องประชุมกีฬามหา'ลัยโลก
1
โถงหน้าลิฟท์/ห้องประชุมไทยคดี
3.
ศิลปศาสตร์ 8 ชั้น
1
โถงพักนักศึกษา
1
 
4.
ศิลปศาสตร์ 3 ชั้น
1
โถงพักนักศึกษา
1
ในสำนักงานชิดลานปรีดี
2
ในห้องบริการ สปข.
5.
ศาลารวมใจ
1
 
6.
อาคารคณะพาณิชย์ฯ
3
โถงใต้อาคาร
1
ในห้องสมุดศรีสังเวียน
7.
โรงอาหารสังคมฯ
1
 
8.
อาคารคณะสังคมฯ
1
โถงหน้าลิฟท์
1
ในห้องบรรยาย
1
ในห้องประชุม 208
1
ในห้องสมุดคณะฯ
9.
หอประชุมเล็ก
1
หน้าเวทีการแสดง
 
1
โถงสำนักงานด้านสนามหลวง
10.
หอประชุมใหญ่
1
หน้าเวทีการแสดง
   
1
โถงจัดงานด้านหน้า
 
 
ลำดับ
อาคาร
ชั้น
บริเวณ/ห้อง
U3
U2
U1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11.
อาคารคณะนิติศาสตร์      
1
โถงริมสนามบอล ด้าน W
     
1
โถงริมสนามบอล ด้าน E
12.
อาคารนิติศาสตร์ (ใหม่)      
1
ปลายอาคารด้าน E
     
1
ทางเดินด้านตะวันตก
     
1
โถงฝั่งเหนือ
13.
อาคารกิจกรรมฯ      
1
 
14.
อาคารยิมเนเซียม      
 
15.
อาคารคณะวารสารฯ      
1
หน้าห้องบรรยาย
     
1
ห้องสมุดคณะฯ
16.
อาคารศูนย์ภาษา      
1
โถงหน้าอาคาร
     
1
โถงทางเดิน
17.
หอสมุดปรีดีฯ (ตึก 60 ปี)
3
   
 
  3  
 
    1
 
     
1
ห้องประชุม
18.
อาคารเศรษฐศาสตร์      
2
โถงใต้อาคาร
     
1
 
         
2
        ห้องสมุดป๋วย
         
1
         
         
1
        ห้องประชุม
19.
อาคารรัฐศาสตร์
1
  โถงทางเดินด้าน N
1
  โถงทางเดินด้าน S
1
  ห้องประชุม
1
   
2
  ในห้องสมุดคณะ
20.
อาคารอเนกประสงค์ 2
1
  โถงกลางหน้า สปข.
3
  โรงอาหาร
1
  ทางเดินหน้า สนง./ห้องประชุม
1
  ห้องประชุม 208
1
  ทางเดินหน้า สนง./ห้องประชุม
21.
อาคารหอสมุดเก่า
1
  ป.เอกสหวิทยาการ
1
   
1
  นวัตกรรม
22.
งานอาคาร
1
   
รวม
3
3
2
34
16
7
6
5
1
3
1
1
82