จุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ระบบเครือข่าย ไร้สาย มธ.
 ท่าพระจันทร์
    ภาพแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์
 ศูนย์รังสิต
  ภาพแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์
จุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย มธ. ศูนย์รังสิต
 
ลำดับ
อาคาร
ชั้น
บริเวณ/ห้อง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
อาคาร สนง.อธิการบดี
1
โถงหน้าห้องงานอนามัย
1
โถงหน้างานอาคารฯ รังสิต
1
ในห้องประชุม 1
1
ระหว่างห้องประชุม 2-3
1
ในห้องกองแผนงาน
2.
อาคารโดม
1
สนง.ผู้บริหาร หลังประตูทางเข้า
1
หน้าห้อง สนง.ศูนย์ศึกษาภูมิภาค
3
ในห้องประชุม 3 ห้อง
3.
อาคารเดือน (เศรษฐ)
2
เสาใต้อาคาร ตัดทแยงมุม
4.
อาคาร บร.2
1
โถงใต้อาคาร
5.
อาคาร บร.5
1
โถงใต้อาคาร
6.
อาคาร บร.1
2
โซนนักศึกษา เสา 2 ข้าง
1
ด้านหลังสุขาหญิง
7.
อาคารหอสมุดรังสิต
1
ฝั่งขวาสุด
1
ด้านหลัง
1
ฝั่งซ้ายโซนทีวี
8.
อาคารวิทยบริการ
1
หน้าห้อง 113
1
ในห้อง 118
9.
อาคาร บร.3
1
ในห้องประชุม 2
10.
อาคาร บร.4
1
 
1
ห้องสมุด
11.
โรงอาหารคณะวิทฯ
1
 
12.
ยิม 3 หอป๋วย, สนท.
2
สำนักทะเบียนฯ
1
 
2
 
13.
ยิม 2 ศิลปกรรม
1
 
14.
ศูนย์ญี่ปุ่น
1
ห้องสมุด
15.
โรงอาหารกลาง
3
 
16.
ศูนย์ธุรกิจ
1
 
17.
หอชาย 1 - 2
2
 
18.
หอชาย 3 - 4
2
 
19.
หอหญิง 1 - 2
2
 
20.
หอหญิง 3 - 4
2
 
21.
อาคารปิยะชาติ
2
โถงใต้อาคาร
1
Lab คณะพยาบาล
1
คณะทันตแพทย์ ห้องประชุม 322
1
ห้องบริการ สปข.
2
ห้องสมุดกลุ่มแพทย์ธรรมศาสตร์
1
คณะสหเวชศาสตร์ (+nwhub)
1
คณะทันตแพทย์
คณะพยาบาล
 
 
ลำดับ
อาคาร
ชั้น
บริเวณ/ห้อง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
22.
อาคารคณะแพทย์
1
 
ใต้ตึกหน้า 7 - 11
23.
โรงอาหารคณะแพทย์
1
 
 
24.
อาคารเรียนรวมสังคม
1
 
ด้านหน้าห้อง 1035
1
 
ด้านหน้าห้อง 1017
1
 
ด้านหน้าห้อง SC1048
1
 
 
1
 
โถงกลางหน้าบันได
1
 
ด้านหน้าห้อง SC2025
1
 
 
1
 
ร้านกาแฟ
1
 
ด้านหน้าห้อง 2007
1
 
 
2
 
ห้องบริการ สปข.
1
 
หน้าลิฟท์
   
1
          ห้อง 3012
   
1
           
   
1
          ห้อง SC3010
25.
โรงอาหารสังคม
2
     
26.
โรงอาหารวิศวะ
2
     
27.
อาคาร X
1
    ที่นั่งด้านนอกอาคาร
1
    สังคม ระหว่างห้องประชุม 202 - 203
1
ห้องประชุม 211
1
ห้องประชุม 242
1
ศูนย์ภาษา ห้องประชุม 207
1
สังคมวิทย์ หน้าห้อง 307
1
ศิลป์ ห้องสมุด ศศ.341
28.
ตึก Y
2
ที่นั่งด้านนอกอาคาร
1
รัฐศาสตร์ ห้องสมุด
1
รัฐศาสตร์ หน้าห้องประชุม ร.204
1
รัฐศาสตร์ หน้าห้องสมุด
1
นิติ หน้าห้องประชุม น.203
1
นิติ หน้าห้องประชุม น.402
1
สังคม หน้าห้อง 214
1
สังคม หน้าห้อง 423
29.
อาคารมีเดียเซ็นเตอร์
1
 
30.
อาคารบริการวิชาการ
1
 
31.
อาคารคณะวิศวะ
2
โถงใต้อาคาร
รวม
55
21
13
2
1
3
1
96