1. เลือก Start Setting/Network and Dial-up Connections ดังรูป
 

2. เลือก Make New Connection จะได้ดังรูป ให้กดปุ่ม Next

 
 
3. เลือก Dial-up to Private Network แล้วกด Next
 
 

4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ดังภาพ แล้วกด Next

 
 
5. เลือก For all Users แล้วกด Finish

 

 
6. ให้ใส่ User และ Password ดังภาพ
 
7. เลือก Properties กำหนดค่าต่าง ๆ ดังภาพ
 
 
8. เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ แล้วให้กดปุ่ม Dial เพื่อหมุน Modem ต่อไป