Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าหลัก บริการนักศึกษา บริการบุคลากร แนะนำสำนักงานศูนย์ฯ แผนผังเว็บไซต์
ห้องบริการของสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
»  ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ
    (Edutainment Room)
»  ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 1
    (Student Computer Lounge)
»  ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 2
    (Student Computer Lab)
»  ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 7
หน้าหลัก » ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 7
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 7
 
โทร :   0-2564-4440-79 ต่อ 7516, 7517
  » ห้องบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
 
 
  » ห้องบริการฝึกอบรม จำนวน 49 เครื่อง
 
 
© Office of Information and Communication Technology : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 0-2564-4440-79 [เบอร์ติดต่อภายใน]
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-2613-3333 [เบอร์ติดต่อภายใน]