ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันประมวลข้อมูลฯ

อาคารปิยชาติ กลุ่มสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต