ระเบียบการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.)
ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (SC2035) (SC2040)
อาคารเรียนรวม มธ. ศูนย์รังสิต

 
  เปิดบริการ
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.    ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
  (ในกรณีที่เปิดบริการในวันหยุดราชการและนอกเวลาปกตินั้น จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า)
   
  ปิดบริการ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน  (ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมฯ และเครื่องปรับอากาศ)
   
  การขอใช้บริการ
 
  1. บุคคลที่ขอใช้บริการคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. กรณีหน่วยงาน/คณะ/โครงการต่างๆ มีความประสงค์จะใช้ห้องคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อการเรียนการสอน การอบรม ให้ทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูลฯ แจ้งล่วงหน้าก่อนใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 5 วันทำการ
  ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
 
1.
นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ยกเว้น เสื้อแขนกุด สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น ขาสามส่วน ขาก๊วย และกางเกงแพร)
2.
นักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์ทุกครั้งที่มาใช้บริการ (ไม่มีบัตรไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการ) และก่อนเข้าใช้เครื่องนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนใช้เครื่อง โดยพิมพ์เลขทะเบียนนักศึกษา จำนวน 10 หลัก ในช่องหมายเลขเครื่องและเวลา ที่จะใช้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องฯ จะเก็บบัตรไว้และให้มารับบัตรคืนเมื่อหมดเวลา หรือหลังเลิกการ ใช้เครื่อง
3.
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนใช้เครื่องแล้ว หากเกิดกรณีเครื่องที่ใช้เสีย/ขัดข้อง ให้นักศึกษาแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ทันที ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องอื่นแทน
4.
ให้นักศึกษาเข้าใช้บริการได้ 1 คน/เครื่อง เท่านั้น
5.
ตารางลงเวลาใช้เครื่องจะระบุ หมายเลขเครื่อง ระยะเวลาการใช้ นักศึกษามีสิทธิ์ใช้เครื่องได้ เฉพาะช่วงเวลาที่ระบุไว้ในตารางเท่านั้น คือ 1 คน/เครื่อง/1ครั้ง/1วัน (หากกรณีมีเครื่องว่าง นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะลงเวลาใช้เครื่องได้อีก โดยต่อแถวผู้ที่จะใช้เครื่องในช่วงเวลาถัดไป)
   
 
ช่วงเวลาการใช้เครื่อง
09.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น.
(12.00 - 13.00 น.)
13.00 - 14.30 น. 14.30 - 16.00 น.
นอกเวลาปกติ
16.00 - 17.30 น. 17.30 - 19.00 น.
   
 
6.
กรณีมีผู้ใช้เครื่องเต็ม ให้นักศึกษาเข้าแถวรออยู่ด้านนอกห้องฯ (จะให้สิทธิ์ผู้ที่รออยู่ด้านนอกห้องฯ เข้าก่อน)
7.
กรณีมีผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการใช้เครื่องนั้น ให้ผู้นั้นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ก่อน และให้รอพบได้ที่ด้านนอกห้องฯ (ห้ามเข้าไปในห้องเครื่องฯ ก่อนได้รับอนุญาต)
8.
กรณีบัตรประจำตัวหาย ให้นำบัตรชั่วคราวหรือเอกสารที่ทางสำนักทะเบียนฯ ออกแทนให้หรือ กรณีแจ้งความเกี่ยวกับบัตรหาย ให้นำใบแจ้งความมาใช้แทนได้ (ห้ามนักศึกษายืมบัตรผู้อื่นหรือห้ามมิให้ผู้อื่นยืมบัตรเข้าใช้บริการ)
9.
ห้ามนักศึกษาทำการโยกย้าย สับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดัดแปลงระบบคำสั่งงาน ถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือนำอุปกรณ์ที่มิใช่ของห้องบริการคอมฯ มาต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจำห้องฯ
10.
ห้ามเก็บงานหรือ File ไว้ในเครื่อง (ทางห้องบริการคอมพิวเตอร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหายขึ้น)
11.
กรณีที่นักศึกษาจะนำแผ่นดิสเก็ตมาใช้งานกับเครื่องในห้องบริการคอมฯ ให้นักศึกษาทำการ Scan Virus แผ่นดิสเก็ต ก่อนทุกครั้งที่จะใช้งาน
12.
ห้ามนักศึกษาเล่นเกมส์ และเปิด Web Site ที่ไม่สุภาพ
13.
ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มใด ๆ เข้าในห้องบริการคอมพิวเตอร์
14.
ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 
  บทลงโทษ สำหรับนักศึกษาที่ฝ่าฝืน
  หากตรวจพบว่านักศึกษาคนใดฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ การใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (SC2035) (SC2040) จะบันทึกการกระทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และตัดสิทธิ์การใช้บริการดังนี้
 
ผิดครั้งที่ 1 จะถูกตักเตือนด้วยวาจา
ผิดครั้งที่ 2 ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ผิดครั้งที่ 3 ตัดสิทธิ์การใช้เครื่องเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา แล้วแต่กรณี และจะแจ้งให้ทางคณะฯ ทราบ