ห้อง TU-Internet Center

ห้อง 113 อาคารวิทยบริการ มธ. ศูนย์รังสิต