ห้อง TU Edutainment room

อาคารคณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์