ห้องบริการคอมพิวเตอร์ TU-NET

อาคาร 60 ปี ชั้น U2 ท่าพระจันทร์