สำนักงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มธ.


เปิดรับสมัคร "การเตรียมเป็นผู้สร้างรายวิชา
ระบบอีเลิร์นนิ่งมืออาชีพ รุ่นที่ 1"

ห้อง SC2039 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

< Click ลงทะเบียน>
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดใช้ระบบ Office365 อย่างเป็นทางการ

สามารถเข้าใช้ระบบ Office365 ได้ที่:
http://office365.tu.ac.th

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : TU Help Desk สทส.
IT Services at Thammasat University
for International Students   Read more »
Office of the Information and Communication Technology : ICT
Tel. 0-2564-4440-79

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริการปรึกษาปัญหา IT
ผ่านระบบ Line Application ในเวลาราชการ

โปรดทราบ!!   เพิ่มความสะดวกในการ ใช้งาน wifi ของ ม.ธ. สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่ต้อง Login
ใส่ user/password ทุกครั้ง แค่ลงทะเบียนง่าย ๆ ด้วยตนเอง
ก็สามารถใช้งานได้ทันที เมื่ออยู่ในจุดที่มีสัญญาณ wifi
" สามารถลงทะเบียนได้ คนละ 5 อุปกรณ์"
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
หน่วย Internet และ Mail โทร. 0-2613-3453