ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
   
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ มธ. 10 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
   
องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ มธ. 11 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ สปข. 1 ระบบสารสนเทศมีการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มขึ้น
ตัวบ่งชี้ สปข. 2 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ตัวบ่งชี้ สปข. 3 การพัฒนาบุคลากร มธ. ภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตัวบ่งชี้ สปข. 4 เสถียรภาพของระบบให้บริการเครือข่ายสารสนเทศ มธ. จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ปีการศึกษา 2558