Loading...

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ (Edutainment Room)

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ (Edutainment Room)

โทร : 0-2564-4440-79 ต่อ 1183 โทรสาร : 0-2564-3142

ห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ : ห้อง 108 จำนวน 35 เครื่อง

ห้องบริการฝึกอบรม : ห้อง 109 จำนวน 60 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 1 (Student Computer Lounge)

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 1 (Student Computer Lounge)

โทร : 0-2564-4440-79 ต่อ 5049

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 2 (Student Computer Lab)

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 2 (Student Computer Lab)

โทร : 0-2564-4440-79 ต่อ 5002, 5003

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ : ตามอัธยาศัย จำนวน 32 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ : Computer Room 1 จำนวน 72 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ : Computer Room 2 (Smart Class Room) จำนวน 52 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์

 ห้องประชุมย่อย : 8 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง

ห้องประชุม

ห้องประชุม

ที่นั่งตามอัธยาศัย

ที่นั่งตามอัธยาศัย

ที่นั่งตามอัธยาศัย

ที่นั่งตามอัธยาศัย

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 7

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 7

โทร : 0-2564-4440-79 ต่อ 7516, 7517

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการฝึกอบรม จำนวน 49 เครื่อง

ห้องฝึกอบรม