Loading...

ผู้บริหารสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

E-mail : pokpongs@tu.ac.th
ติดต่อ : (82) 1950 

ปัญชลี โชติคุต

เลขานุการสำนักงานศูนย์ฯ

E-mail :  pan@tu.ac.th
ติดต่อ : (82) 1953

ปานนท์ ลาชโรจน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
E-mail : panon@tu.ac.th
ติดต่อ :