บุคลากร (3)

ผู้บริหาร


อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง - ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<br />โทร.(82) 1950<br />mailto:thitapa@tu.ac.th

อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร.(82) 1950
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ<br />โทร.(82) 1951<br />mailto:thitapa@tu.ac.th

รศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
โทร.(82) 1951
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปัญชลี โชติคุต - เลขานุการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ<br />โทร.(82) 1953<br />mailto:thitapa@tu.ac.th

ปัญชลี โชติคุต

เลขานุการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ
โทร.(82) 1953
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้างาน


ฐิตาภา ไพรินทราภา - นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ<br />(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)<br /><br />โทร.(82) 1955<br />mailto:thitapa@tu.ac.th

ฐิตาภา ไพรินทราภา

นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

โทร.(82) 1955
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์ - นักวิชาการพัสดุชำนาญการ <br />(รษก.หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ)

ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(รษก.หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ)

รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ <br />(หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)

รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)

สถาพร ก่อรักเศวต - วิศวกร ชำนาญการพิเศษ <br />(หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)

สถาพร ก่อรักเศวต

วิศวกร ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)

หน่วยบริหารงานทั่วไป/หน่วยงานบุคคล


ฐิตาภา ไพรินทราภา - นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ(หัวหน้างาน)

ฐิตาภา ไพรินทราภา

นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ(หัวหน้างาน)

ประภัสสร ขวัญเผือก - บุคลากรชำนาญการ(หัวหน้าหน่วยบุคคล)

ประภัสสร ขวัญเผือก

บุคลากรชำนาญการ(หัวหน้าหน่วยบุคคล)

จรินทร์ บัณฑรภิญโญ - จนท.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ(หน่วยบริหารงานทั่วไป)

จรินทร์ บัณฑรภิญโญ

จนท.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ(หน่วยบริหารงานทั่วไป)

จุไรรัตน์ ศรวารี - ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน(หน่วยบุคคล)

จุไรรัตน์ ศรวารี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน(หน่วยบุคคล)

ทวี นิยมญาติ - พนักงานขับรถยนต์(หน่วยบริหารงานทั่วไป)

ทวี นิยมญาติ

พนักงานขับรถยนต์(หน่วยบริหารงานทั่วไป)

สมศักดิ์ เทพวงค์(หน่วยบริหารงานทั่วไป) - พนักงานบริการ

สมศักดิ์ เทพวงค์(หน่วยบริหารงานทั่วไป)

พนักงานบริการ

สมชาย จำลองปั้น - พนักงานบริการ(หน่วยบริหารงานทั่วไป)

สมชาย จำลองปั้น

พนักงานบริการ(หน่วยบริหารงานทั่วไป)

หน่วยการเงินและพัสดุ / หน่วยนโยบายและแผน


ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์ - นักวิชาการพัสดุชำนาญการ(หน่วยการเงินและพัสดุ) <strong>รษก.หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ</strong>

ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ(หน่วยการเงินและพัสดุ) รษก.หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ

ศิริยา ศรีสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ(หน่วยการเงินและพัสดุ)

ศิริยา ศรีสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ(หน่วยการเงินและพัสดุ)

เรณู หมัดโต๊ะสน - ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน(หน่วยการเงินและพัสดุ)

เรณู หมัดโต๊ะสน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน(หน่วยการเงินและพัสดุ)

ยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ(หน่วยนโยบายและแผน)

ยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ(หน่วยนโยบายและแผน)

งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


สถาพร ก่อรักเศวต - วิศวกรชำนาญการพิเศษ(หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)ท่าพระจันทร์

สถาพร ก่อรักเศวต

วิศวกรชำนาญการพิเศษ(หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)ท่าพระจันทร์

พัชรากร พิชาญเมธีกุล - วิศวกรชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าหน่วยระบบเครือข่าย)ศูนย์รังสิต

พัชรากร พิชาญเมธีกุล

วิศวกรชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าหน่วยระบบเครือข่าย)ศูนย์รังสิต

อดิศร เอี่ยมสะอาด - วิศวกรชำนาญการ(หัวหน้าหน่วยระบบคอมพิวเตอร์)ท่าพระจันทร์

อดิศร เอี่ยมสะอาด

วิศวกรชำนาญการ(หัวหน้าหน่วยระบบคอมพิวเตอร์)ท่าพระจันทร์

นิมิตต์ สีทอง - วิศวกรชำนาญการ(หัวหน้าหน่วย Internet และ Mail)ศูนย์รังสิต

นิมิตต์ สีทอง

วิศวกรชำนาญการ(หัวหน้าหน่วย Internet และ Mail)ศูนย์รังสิต

อดิศักดิ์ เทศบุตร - วิศวกรชำนาญการ(หน่วยระบบเครือข่าย)ศูนย์รังสิต

อดิศักดิ์ เทศบุตร

วิศวกรชำนาญการ(หน่วยระบบเครือข่าย)ศูนย์รังสิต

เฉลิมชัย แก้วสีมรกต - วิศวกร(หน่วยระบบเครือข่าย)ศูนย์รังสิต

เฉลิมชัย แก้วสีมรกต

วิศวกร(หน่วยระบบเครือข่าย)ศูนย์รังสิต

กฤษนรา ผลพฤกษ์รัตน์ - วิศวกรชำนาญการ(หน่วยระบบเครือข่าย)ท่าพระจันทร์

กฤษนรา ผลพฤกษ์รัตน์

วิศวกรชำนาญการ(หน่วยระบบเครือข่าย)ท่าพระจันทร์

มัสกร ศรีวิสิฐศักดิ์ - วิศวกรชำนาญการ(หน่วยระบบเครือข่าย)ท่าพระจันทร์

มัสกร ศรีวิสิฐศักดิ์

วิศวกรชำนาญการ(หน่วยระบบเครือข่าย)ท่าพระจันทร์

วิทยา รองชัย - วิศวกร(หน่วย Internet และ Mail)ศูนย์รังสิต

วิทยา รองชัย

วิศวกร(หน่วย Internet และ Mail)ศูนย์รังสิต

อมรวิชช ธีญะวุฒิ - วิศวกร(หน่วย Internet และ Mail)ศูนย์รังสิต

อมรวิชช ธีญะวุฒิ

วิศวกร(หน่วย Internet และ Mail)ศูนย์รังสิต

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

หน่วยพัฒนาโปรแกรม


รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)

รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)

บุญลือ เกษมราช - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าหน่วยพัฒนาโปรแกรม)

บุญลือ เกษมราช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าหน่วยพัฒนาโปรแกรม)

อรุณศรี ลีวัฒนาการ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพฯ)

อรุณศรี ลีวัฒนาการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพฯ)

พิเชฐ คูชลธารา - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ(หน่วยพัฒนาคุณภาพ)

พิเชฐ คูชลธารา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ(หน่วยพัฒนาคุณภาพ)

วิรันยา พุทธเสน - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยพัฒนาโปรแกรม)

วิรันยา พุทธเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยพัฒนาโปรแกรม)

ศิริกานต์ จันทร์แจ่มใส - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยพัฒนาโปรแกรม)

ศิริกานต์ จันทร์แจ่มใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยพัฒนาโปรแกรม)

เทพนที โพธิ์จันทร์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยพัฒนาโปรแกรม)ร

เทพนที โพธิ์จันทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยพัฒนาโปรแกรม)ร

ศิวกร แสนครา - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยพัฒนาโปรแกรม)

ศิวกร แสนครา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยพัฒนาโปรแกรม)

ศุภกาญจน์ ประดุจกาญจนา - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยพัฒนาโปรแกรม)

ศุภกาญจน์ ประดุจกาญจนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยพัฒนาโปรแกรม)

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

หน่วยบำรุงรักษาระบบ


รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาระบบ)

รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาระบบ)

นีรวัลย์ สีทอง - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยบำรุงรักษาระบบ)

นีรวัลย์ สีทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยบำรุงรักษาระบบ)

พลวัต พฤกษ์มณี - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยบำรุงรักษาระบบ)

พลวัต พฤกษ์มณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยบำรุงรักษาระบบ)

กิตติภูธน ปานนาคะพิทักษ์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยบำรุงรักษาระบบ)

กิตติภูธน ปานนาคะพิทักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยบำรุงรักษาระบบ)

พงศ์พิพัฒน์ ก่อตระกูล - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยบำรุงรักษาระบบ)

พงศ์พิพัฒน์ ก่อตระกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยบำรุงรักษาระบบ)

โชติวิชญ์ มีกิจเจริญโรจน์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยบำรุงรักษาระบบ)

โชติวิชญ์ มีกิจเจริญโรจน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยบำรุงรักษาระบบ)

ภัทราวุธ จีนโต - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยบำรุงรักษาระบบ)

ภัทราวุธ จีนโต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยบำรุงรักษาระบบ)

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

หน่วยเว็บและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์


นวลฉาย เอี่ยมรักษา - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นวลฉาย เอี่ยมรักษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

อรอนงค์ อิ่มกมล - นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ(หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

อรอนงค์ อิ่มกมล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ(หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

รัชนี เปี่ยมอุดมสุข - นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ (หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

รัชนี เปี่ยมอุดมสุข

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ (หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บัณฑิต สุวงศ์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บัณฑิต สุวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

สุรางรัตน์ ศิริจำปา - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

สุรางรัตน์ ศิริจำปา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ปรียาภรณ์ มัทธุรศ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ปรียาภรณ์ มัทธุรศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

หน่วยฝึกอบรมและบริการคอมพิวเตอร์


สุวัฒน์ สุวรรณรงค์ - ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน(หน่วยฝึกอบรมและบริการฯ)

สุวัฒน์ สุวรรณรงค์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน(หน่วยฝึกอบรมและบริการฯ)

ศรีตรา ผาดโผน - ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน(หน่วยฝึกอบรมและบริการฯ)

ศรีตรา ผาดโผน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน(หน่วยฝึกอบรมและบริการฯ)

อุบล อุทิศ - ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน(หน่วยฝึกอบรมและบริการฯ)

อุบล อุทิศ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน(หน่วยฝึกอบรมและบริการฯ)

สมคิด อยู่ขำ - ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ(หน่วยฝึกอบรมและบริการฯ)

สมคิด อยู่ขำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ(หน่วยฝึกอบรมและบริการฯ)

Jona Vichosky

Jona Vichosky

Principal Head


The homelike quality of our school contributes to a relaxed, focused experience for the child. Our indoor classroom activities are placed on open shelves for selection as interest and readiness inspires the child. Our outdoor environment offers a beautiful developed playground with manipulatives, tricycles, pets, and gardens. She received her Doctorate in Medical Dentistry from the Boston University School of Dental. She later completed an extensive training in Conscious Sedation from ----Cambridge. Read More