Loading...

แผนงานโครงสร้างสำนักงานศูนย์ฯ

แผนการดำเนินงาน

แผนงานด้านพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สทส.ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการดังนี้
  1. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญตามสายงาน
  2. โครงการพัฒนาบุคลากรในสายเทคนิคให้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญในระดับ certificate
  3. กิจกรรม KM ในเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปกติ/การพัฒนาองค์กร
  4. โครงการจัดทำแผนทดแทนบุคลากร/แผนสืบทอดการทำงาน
  5. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ career path และการพัฒนาตนเอง
  6. การจ่ายเงินเพิ่มประสิทธิ-ภาพการทำงาน (top-up) ให้กับบุคลากรของ สปข.
แผนงานด้านพัฒนาโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากล
 
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการดังนี้
  1. โครงการการเดินสาย optical fibre ความเร็วสูงใหม่ และ การเปลี่ยน optical fibre เดิม ให้เป็น optical fibre ความเร็วสูง
   ในระดับ 10 Gbps
  2. โครงการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายที่รองรับเครือข่ายความเร็วสูง และการเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมให้เป็นอุปกรณ์
   ที่รองรับเครือข่ายความเร็วสูง
  3. โครงการติดตั้ง Wi-Fi access point ใหม่ และทดแทนของเดิม ให้ทั่วถึง/ครอบคลุมพื้นที่อย่างพอเพียง
  4. โครงการให้บริการสัญญาณ Internet ที่มีคุณภาพและความเร็วสูง
  5. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารระหว่างศูนย์การศึกษา
  6. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารแบบ VoIP ให้เป็นระบบ IP Phone
  7. โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายประจำปี
  8. โครงการรักษาเสถียรภาพของระบบเครือข่ายในช่วงลงทะเบียน/รับสมัคร สอบตรงของมหาวิทยาลัย
  9. โครงการจัดทำเครื่องจักรเสมือน (virtual machine) และการประมวลผลผ่านระบบ private cloud computing
  10. โครงการจัดหา hardware และ software สำหรับการจัดเก็บ log file
  11. โครงการปรับปรุงระบบการ authentication
  12. การทำการควบคุมระดับ/ปริมาณการใช้งาน (bandwidth) อย่างจริงจัง
  13. การประเมินความเสี่ยงของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อย่างต่อเนื่อง
  14. โครงการพัฒนา redun-dant/backup servcer ที่ มธ. ท่าพระจันทร์
  15. โครงการสร้าง/ปรับปรุงห้อง/พื้นที่บริการคอมพิวเตอร์
  16. โครงการเช่า/เช่าซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้อง/พื้นที่บริการคอมพิวเตอร์
  17. โครงการให้บริการพิมพ์เอกสารสำหรับนักศึกษา
  18. โครงการจัดหา software ลิขสิทธิ์
  19. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ software ผ่านระบบเครือข่าย
  20. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-mail สำหรับบุคลากร
  21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีศักยภาพสามารถจัดหา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานได้เอง ภายใต้ข้อกำหนดร่วม 
   ในแง่ของมาตรฐานและความเข้ากันได้ของระบบ
  22. ให้ความช่วยเหลือ (ในระดับที่เหมาะสม) แก่หน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้าน IT
แผนงานด้านสร้างความร่วมมือ/สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มธ. ทั้งภาครัฐและเอกชน
และทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ มธ.
 
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการดังนี้
  1. โครงการปรับปรุงระบบให้บริการทางการศึกษา (ของสำนักทะเบียนและประมวลผล)
  2. โครงการออกใบรับรองนักศึกษาอัตโนมัติ
  3. โครงการ TU Library @ Dorm และ TU Library @ Home
  4. โครงการร่วมมือกับสำนักหอสมุดเพื่อเผยแพร่เอกสารหายากของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณชน
  5. โครงการจัดทำ TU virtual hall of fame ร่วมกับโครงการหอจดหมาย-เหตุธรรมศาสตร์
  6. ร่วมมือกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดทำ e-Book
  7. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ UniNET หรือ NEDNET
  8. โครงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ สวทช.
  9. โครงการปรับปรุงห้อง/พื้นที่บริการคอมพิวเตอร์ร่วมกับบริษัทเอกชน
  10. โครงการเผยแพร่ความรู้ ออกสู่สังคม (มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำ content และขายลิขสิทธิ์การเผยแพร่ให้กับบริษัทเอกชน)
  11. โครงการ IP TV
แผนงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย/สร้างองค์ความรู้ และการให้บริการทางวิชาการ
แก่นักศึกษาและบุคลากร
 
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการดังนี้
  1. โครงการจัดทำ TU Open Course Ware (TU OCW)
  2. โครงการพัฒนาบทเรียนแบบ e-Learning/VDO streaming สำหรับ PC และ mobile device (เช่น tablet PC, mobile phone)
  3. โครงการปรับปรุงบทเรียนแบบ e-Learning/VDO streaming เดิม ให้รองรับการใช้งานบน mobile device
  4. โครงการจัดทำ e-Book
  5. โครงการจัดหาระบบสำหรับเผยแพร่บทเรียนอิเล็กทรอ-นิกส์
  6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
  7. โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์สำหรับ การเรียนการสอน
  8. โครงการปรับปรุงศูนย์ ผลิตสื่อฯ
  9. โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับศูนย์ผลิตสื่อฯ
  10. โครงการจัดหา software ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ผลิตสื่อฯ
  11. โครงการจัดทำฐานข้อมูล การวิจัย/นักวิจัย
แผนงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งรวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคม
 
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการดังนี้
  1. โครงการพัฒนาสื่อสารสน-เทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบ online
  2. โครงการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการ การเสวนาต่าง ๆ ออกสู่สังคม
  3. โครงการ TU-Tube
  4. โครงการจัดทำ Web site เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของ จ. ปทุมธานี
  5. โครงการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของวัด/ชุมชนต่าง ๆ ใน จ. ลำปาง
  6. โครงการ “ประชาชนถาม ธรรมศาสตร์ตอบ”
แผนงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สำหรับการปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ การทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม แก่สังคมและประชาชน
 
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการดังนี้
  1. การพัฒนา Web site เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2. การพัฒนา/จัดทำ Web site เผยแพร่ผลงานเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ/หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ-ปัญญาชาวบ้าน
  3. โครงการ TU-Pedia
แผนงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก-รวดเร็ว และโปร่งใส-ตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน อันได้แก่ ประชาคมธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า และประชาชน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานภายใต้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและมีความรับผิดชอบ
 
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการดังนี้
  1. โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล
  2. โครงการพัฒนาระบบบริหารด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ
  3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
  4. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (data ware-house) เพื่อการบริหาร
  5. โครงการพัฒนาระบบ MIS และ EIS
  6. โครงการพัฒนาระบบบริหารสำนักงาน (e-Office)
  7. โครงการ TU Enter-prise Service Bus
  8. โครงการปรับปรุง Web site มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  9. โครงการ new TU mail
  10. โครงการ Thammasat.NET
  11. โครงการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ IT
  12. การให้คำปรึกษา/ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานในการจัดทำ Web site และพัฒนาระบบงานต่าง ๆ
  13. โครงการอบรมให้ความรู้วิธีการทำงานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์
  14. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและเล่ห์กลต่าง ๆ ในระบบเครือข่าย
  15. ดำเนินการผ่านโครงการจัดหา software ลิขสิทธิ์ และโครงการอบรมให้ความรู้วิธีการทำงานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์
  16. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ software ผ่านระบบเครือข่าย