Loading...

ทำเนียบผู้บริหาร

ปีที่ดำรงตำแหน่งรายนามผู้บริหารตำแหน่ง
ธ.ค.2561 - ปัจจุบันอาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมืองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ฯ
 รศ. ดร.มนตรี  วิบูลยรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ต.ค.2560 - ธ.ค.2561อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมืองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ฯ
 ผศ. ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
 รศ. ดร.มนตรี  วิบูลยรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ก.ย. 2554 - 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิริธีรศาสน์ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ฯ
 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
 
ก.ย. 2554 - 2557อาจารย์เกษมชาต ศรีวาลัยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
2557 - ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
เม.ย. 2551 - 2554รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุขผู้อำนวยการสถาบันฯ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวิทย์ เรืองไรรัตนโรจน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 
เม.ย. 2548 - 2551รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุขผู้อำนวยการสถาบันฯ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณ ลาวัณย์ประเสริฐรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
 อาจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิชรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
เม.ย. 2545 - 2548นายไพโรจน์ เบญจมานนท์ผู้อำนวยการสถาบันฯ
 นายเอกรินทร์ ศิวิลัยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้มรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 นายสถาพร ก่อรักเศวตรองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
 
2542 - 2545ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ประภารธนาธรผู้อำนวยการสถาบันฯ
2542อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
2542อาจารย์ศิริรัตน์ ภววงษ์ศักดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2542 - 2544นายไพโรจน์ เบญจมานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2542 - 2545อาจารย์ชุมพล บุญมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2542 - 2545อาจารย์นาวิน สมญาติผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
2544 - 2545นายไพโรจน์ เบญจมานนท์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 
2541 - 2542อาจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์รษก.ผู้อำนวยการสถาบันฯ
 อาจารย์วันชัย ขันตีรษก.รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
 อาจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์รษก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 อาจารย์นรินทร์ วัฒนกุลรษก.รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รังสิต
 
2538 - 2541อาจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ผู้อำนวยการสถาบันฯ
 อาจารย์วันชัย ขันตีรองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ
2538 - 2540ผศ. ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2540 - 2541อาจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 อาจารย์นรินทร์ วัฒนกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รังสิต
 
2536 - 2538รศ. ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียรผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 อาจารย์ ดร.ประณิต ภูมิถาวรรองผู้อำนวยการสถาบัน
 
2535 - 2536รศ. ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ผู้อำนวยการสถาบันฯ
 อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูลรษก. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
 อาจารย์เขมา เวสารัชช์รษก. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสหการ
 อาจารย์วันชัย ขันตีรษก. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 
2532 - 2535รศ. ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ผู้อำนวยการสถาบันฯ
 อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
 อาจารย์เขมา เวสารัชช์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสหการ
 ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
2535อาจารย์วันชัย ขันตีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 
2529 - 2532รศ. ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ผู้อำนวยการสถาบันฯ
2532อาจารย์พีระพงษ์ รัตนกฤษฎาธารรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
 อาจารย์เขมา เวสารัชช์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสหการ
 ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 
2525 - 2529รศ. ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ผู้อำนวยการสถาบันฯ
 อาจารย์พีระพงษ์ รัตนกฤษฎาธารรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 อาจารย์ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสหการ