Loading...

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พันธกิจ

1.จัดหา พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT infrastructure) ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ให้กับทุกศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินนการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน และการวิจัยสร้างองค์กร

3.จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคม

4.จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศในการปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และการทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม

5.จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.สร้างเสริมวัฒนธรรมการทำงานภายใต้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและมีความรับผิดชอบแก่ประชาคมธรรมศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์