Loading...

ICT 's mission statement

ICT 's mission

Our ICT 's mission

Smart Human

Smart Human

Smart Application

Smart Application

Smart Infrastructure

Smart Infrastructure

บริการสารสนเทศ

ห้องบริการ/กิจกรรมและการฝึกอบรม

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริการไอทีแก่นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Data Warehouse)

ระบบบริการการศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารจัดการ เข้าสู่ระบบคลังข้อมูล

รายละเอียด
ห้อง VIRTUAL STUDIO

ห้องสตูดิโอเสมือน เป็นการจำลองฉากถ่ายทำรายการเสมือนจริงใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลด้านการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย

รายละเอียด
กิจกรรมและการฝึกอบรม

จัดอบรมกิจกรรมต่าง ๆ ของ สทส.

รายละเอียด
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สื่อมัลติมีเดีย 
  • ผลงานพัฒนาระบบ
  • ผลงานเว็บไซต์
วีดีโอ/ผลงาน
รายละเอียด
HELP DESK

IT Support at Thammasat University
for International Students