ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ (Edutainment Room)

โทร : 0-2564-4440-79 ต่อ 1183 โทรสาร : 0-2564-3142

รายละเอียด

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 1 (Student Computer Lounge)

โทร : 0-2564-4440-79 ต่อ 5049

รายละเอียด

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 2 (Student Computer Lab)

โทร : 0-2564-4440-79 ต่อ 5002, 5003

รายละเอียด

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 7

โทร : 0-2564-4440-79 ต่อ 7516, 7517

รายละเอียด