นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการระบบการจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ Data Center โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของบุคลากรทุกคน

 • เพื่อปกป้องความลับ ความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานของทรัพย์สินสารสนเทศ
 • เพื่อระบุและจัดการความเสี่ยงของกระบวนการ
 • เพื่อปรับปรุงการรับรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในหมู่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงานและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายของระบบการจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO / IEC 27001 ระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและสัญญาด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทั้งหมด
 • มุ่งในการตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อจำกัดผลกระทบหากหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการเป็นผู้นำในการสนับสนุนด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ของสำนักงานศูนย์ฯ

 บริการที่เกี่ยวข้อง

Be confident with the quality services guaranteed with ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 

 Data Center Service

 • TU-Hosting Service
 • TU-Cloud Service  (2021)
 • CO-location (2021)

การขอใช้บริการ

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ Data Center

 • นัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล Data Center
 • เมื่อเข้ามา ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อ และรายละเอีดดในการเข้า Data Center หน้าเค้าเตอร์ห้องบริการ
 • ลงชื่อออกทุกครั้งที่รับบริการเสร็จ