Loading...

Distance Learning & Work from Home

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มธ. รับมือ

วิกฤต COVID-19

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอนำเสนอระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยขั้นตอนต่างๆ คลิกที่รายละเอียด

รายละเอียด
Work from Home

การประชุมออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทำงานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอนำเสนอระบบการประชุมออนไลน์โดยขั้นตอนต่างๆ คลืกที่รายละเอียด

รายละเอียด

ข่าวสาร สทส.

ประกาศเปิดทำการ

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทำการวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่องทางติดต่อและส่งเอกสารคลิกที่รายละเอียด

รายละเอียด
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ SC ชั้น2 เปิดให้บริการแล้ว

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ SC ชั้น2 เปิดให้บริการแล้ว ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
รายงานสถิติ COVID-19

สถิตินักศึกษาและบุคลากรที่ใช้ระบบ TU COVID-19 ได้แบ่งออกเป็นตาม คณะ, หน่วยงาน และได้มีการแสดงข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ, พื้นที่แพร่ระบาดและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19

รายละเอียด
Adobe from Home

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud จากที่บ้านได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)

ขอให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษางดเดินทางไปยังพื้นที่มีการระบาด กรณีผู้ที่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงและได้เดินทางกลับมาให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด
ขอเชิญชวนมาใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาใช้ซอฟต์แวร์ฟรีที่ถูกลิขสิทธิ์

รายละเอียด
Adobe CC สำหรับหน่วยงานที่ซื้อ License

โปรแกรม Adobe Creative Cloud เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

 

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ รับหนังสือรับรองลิขสิทธิ์คู่มือออนไลน์ธีมเบสเลิร์นนิง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับหนังสือรับรองลิขสิทธิ์คู่มือออนไลน์ธีมเบสเลิร์นนิง (Online Team Base Learning)

รายละเอียด
รางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

สทส. เป็นตัวแทนรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

รายละเอียด
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563-2565 

รายละเอียด
เชิญคณาจารย์ใช้งานโปรแกรม TU Moodle

เชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม TU Moodle

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมงาน TU DX Day v1.0

Digital Transformation - To Become a Smarter, Faster and Better Universityในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้อง Thammasat Creative Space (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1) อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด

ICT 's mission statement

ICT 's mission

Our ICT 's mission

Smart Human

Smart Human

Smart Application

Smart Application

Smart Infrastructure

Smart Infrastructure

Office365 / E-mail

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงานด้วย

Office365, E-mail Outlook

Office365 สำหรับนักศึกษา

E-mail นักศึกษา Office365  สำหรับนักศึกษาที่มาพร้อมการให้บริการต่างๆ เช่น Microsoft Office Online, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียด
Office365 สำหรับบุคลากร

Office365  สำหรับบุคลากรที่มาพร้อมการให้บริการต่างๆ เช่น Microsoft Office Online, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียด
E-mail บุคลากร

บริการ E-mail Outlook เพื่อสะดวกต่อการใช้งานสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ห้องบริการ/กิจกรรมและการฝึกอบรม

จองห้องประชุมออนไลน์

 

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด
ห้อง VIRTUAL STUDIO

ห้องสตูดิโอเสมือน เป็นการจำลองฉากถ่ายทำรายการเสมือนจริงใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลด้านการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย

รายละเอียด
กิจกรรมและการฝึกอบรม

ปฏิทินกิจกรรมเพื่อดูวันที่จัดอบรมของกิจกรรมต่าง ๆ ของ สทส.

รายละเอียด
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Data Warehouse)

ระบบบริการการศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารจัดการ เข้าสู่ระบบคลังข้อมูล

รายละเอียด
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สื่อมัลติมีเดีย 
  • ผลงานพัฒนาระบบ
  • บริการด้านไอที
วีดีโอ/ผลงาน

ผลงานต่างๆ ที่ได้ทำการพัฒนาในด้านของ ผลงานสื่อมัลติมีเดีย, ผลงานพัฒนาระบบและผลงานเว็บไซต์ ที่ทาง สทส. ได้พัฒนาขึ้นมา

รายละเอียด
ช่อง Youtube สทส.

ช่อง Youtube สทส. ได้รวบรวมวีดีโอสื่อการเรียนการสอนและวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆ  ที่สามารถถ่ายทำวีดีโอสื่อการเรียนการสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่ห้อง Virtual Studio

รายละเอียด
HELP DESK IT SUPPORT

สามารถสแกน QR Code หรือแอด ID Line : @icttuhelpdesk บริการไอทีเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทางด้านไอทีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด