Accessibility Tools

คณะกรรมการอำนวยการ สนง.ศูนย์เทคโนโลยีฯ

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๘๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ

๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมการ
 ๔. ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา กรรมการ
 ๕. ดร.ทวิชา ตระกูลยิ่งยง กรรมการ
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ กรรมการ
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล กรรมการ
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียรศิริพงษ์กุล กรรมการ
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เตโชโยธิน กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ กรรมการ
 ๑๒. อาจารย์ ชวิน อุ่นภัทร กรรมการ
๑๓. นางนวลรักษ์ ชอบชื่น กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ
๑๕. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. เลขานุการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
     
คำสั่งแต่งตั้ง