คณะกรรมการอำนวยการ สนง.ศูนย์เทคโนโลยีฯ

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๘๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมการ
 4. ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา กรรมการ
 5. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการ
 6. นางนวลรักษ์ ชอบชื่น กรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ กรรมการ
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียรศิริพงษ์กุล กรรมการ
 9. อาจารย์ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา กรรมการ
11. ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ
12. ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ
13. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
14. เลขานุการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
     
คำสั่งแต่งตั้ง