บุคลากร

ผู้บริหาร


อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง - ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<br /><br />โทร.(82) 1950<br />mailto:pokpongs@tu.ac.th

อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร.(82) 1950
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ<br /><br />โทร.(82) 1951<br />mailto:wichai.w@tu.ac.th

รศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ

โทร.(82) 1951
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปัญชลี โชติคุต - <br />เลขานุการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ<br /><br />โทร.(82) 1953<br />mailto:pan@tu.ac.th

ปัญชลี โชติคุต


เลขานุการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ

โทร.(82) 1953
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หัวหน้างาน


ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์ - นักวิชาการพัสดุชำนาญการ<br /><br /><br /><strong>(หน.งานบริหารและอำนวยการ)</strong><br />โทร.(82) 1954<br />mailto:sirirat@tu.ac.th

ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


(หน.งานบริหารและอำนวยการ)
โทร.(82) 1954
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาพร ก่อรักเศวต - วิศวกร ชำนาญการพิเศษ <br /><br /><br /><strong>(หน.งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)</strong><br />โทร.(81) 3456, (82) 1972<br />mailto:stp@tu.ac.th

สถาพร ก่อรักเศวต

วิศวกร ชำนาญการพิเศษ


(หน.งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)
โทร.(81) 3456, (82) 1972
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ<br /><br /><strong>(หน.งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)</strong><br />โทร.(82) 1961<br />mailto:roong@tu.ac.th

รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

(หน.งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
โทร.(82) 1961
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฐิตาภา ไพรินทราภา - นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ<br /><br /><strong>(หน.งานทั่วไป)</strong><br />โทร.(82) 1955<br />mailto:thitapa@tu.ac.th

ฐิตาภา ไพรินทราภา

นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ

(หน.งานทั่วไป)
โทร.(82) 1955
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริหารและอำนวยการ

หน่วยการเงินและพัสดุ


ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์ - นักวิชาการพัสดุชำนาญการ <br /><br /><br /><strong>(หน.งานบริหารและอำนวยการ)</strong><br />โทร.(82) 1954<br />mailto:sirirat@tu.ac.th

ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


(หน.งานบริหารและอำนวยการ)
โทร.(82) 1954
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศิริยา รัตนบุรี - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ<br /><br /><strong>(หน่วยการเงินและพัสดุ)</strong><br />โทร.(82) 1956<br />mailto:siriya@tu.ac.th

ศิริยา รัตนบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

(หน่วยการเงินและพัสดุ)
โทร.(82) 1956
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เรณู หมัดโต๊ะสน - ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน<br /><br /><strong>(หน่วยการเงินและพัสดุ)</strong><br />โทร.(82) 1959<br />mailto:renu@tu.ac.th

เรณู หมัดโต๊ะสน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

(หน่วยการเงินและพัสดุ)
โทร.(82) 1959
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริหารและอำนวยการ

หน่วยนโยบายและแผน


ยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ<br /><br /><strong>(หน่วยนโยบายและแผน)</strong><br />โทร.(82) 1956<br />mailto:yodthida@tu.ac.th

ยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

(หน่วยนโยบายและแผน)
โทร.(82) 1956
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริหารและอำนวยการ

หน่วยงานบุคคล


ฐิตาภา ไพรินทราภา - นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ<br /><br /><strong>(หน.งานทั่วไป)</strong><br />โทร.(82) 1955<br />mailto:thitapa@tu.ac.th

ฐิตาภา ไพรินทราภา

นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ

(หน.งานทั่วไป)
โทร.(82) 1955
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประภัสสร ขวัญเผือก - บุคลากรชำนาญการ<br /><br /><br /><strong>(หน.หน่วยบุคคล)</strong><br />โทร.(82) 1960<br />mailto:pum@tu.ac.th

ประภัสสร ขวัญเผือก

บุคลากรชำนาญการ


(หน.หน่วยบุคคล)
โทร.(82) 1960
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จุไรรัตน์ ศรวารี - ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน<br /><br /><strong>(หน่วยบุคคล)</strong><br />โทร.(82) 1960<br />mailto:jurirat@tu.ac.th

จุไรรัตน์ ศรวารี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

(หน่วยบุคคล)
โทร.(82) 1960
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริหารและอำนวยการ

หน่วยบริหารงานทั่วไป


จรินทร์ บัณฑรภิญโญ - จนท.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ<br /><br /><strong>(หน่วยบริหารงานทั่วไป)</strong><br />โทร.(82) 1960<br />mailto:rin@tu.ac.th

จรินทร์ บัณฑรภิญโญ

จนท.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

(หน่วยบริหารงานทั่วไป)
โทร.(82) 1960
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทวี นิยมญาติ - พนักงานขับรถยนต์<br /><br /><br /><strong>(หน่วยบริหารงานทั่วไป)</strong><br />โทร.(82) 1182<br />mailto:ntawee@tu.ac.th

ทวี นิยมญาติ

พนักงานขับรถยนต์


(หน่วยบริหารงานทั่วไป)
โทร.(82) 1182
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมชาย จำลองปั้น - พนักงานบริการ<br /><br /><strong>(หน่วยบริหารงานทั่วไป)</strong><br />โทร.(81) 3405<br />mailto:jsomchai@tu.ac.th

สมชาย จำลองปั้น

พนักงานบริการ

(หน่วยบริหารงานทั่วไป)
โทร.(81) 3405
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมศักดิ์ เทพวงค์ - พนักงานบริการ<br /><br /><br /><strong>(หน่วยบริหารงานทั่วไป)</strong><br />โทร.(82) 1182<br />mailto:tsomsak@tu.ac.th

สมศักดิ์ เทพวงค์

พนักงานบริการ


(หน่วยบริหารงานทั่วไป)
โทร.(82) 1182
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยระบบเครือข่าย(ท่าพระจันทร์)


สถาพร ก่อรักเศวต - วิศวกร ชำนาญการพิเศษ<br /><br /><strong>(หน.งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)</strong><br />โทร.(81) 3456, (82) 1972<br />mailto:stp@tu.ac.th

สถาพร ก่อรักเศวต

วิศวกร ชำนาญการพิเศษ

(หน.งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)
โทร.(81) 3456, (82) 1972
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อดิศร เอี่ยมสะอาด - วิศวกรชำนาญการ<br /><br /><strong>(หน.หน่วยระบบคอมพิวเตอร์ ท่าพระจันทร์)</strong><br />โทร.(81) 3455<br />mailto:dan@tu.ac.th

อดิศร เอี่ยมสะอาด

วิศวกรชำนาญการ

(หน.หน่วยระบบคอมพิวเตอร์ ท่าพระจันทร์)
โทร.(81) 3455
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กฤษนรา ผลพฤกษ์รัตน์ - วิศวกรชำนาญการ<br /><br /><strong>(หน่วยระบบเครือข่าย ท่าพระจันทร์)</strong><br />โทร.(81) 3452<br />mailto:mod@tu.ac.th

กฤษนรา ผลพฤกษ์รัตน์

วิศวกรชำนาญการ

(หน่วยระบบเครือข่าย ท่าพระจันทร์)
โทร.(81) 3452
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มัสกร ศรีวิสิฐศักดิ์ - วิศวกรชำนาญการ<br /><br /><strong>(หน่วยระบบเครือข่าย ท่าพระจันทร์)</strong><br />โทร.(81) 3453<br />mailto:must@tu.ac.th

มัสกร ศรีวิสิฐศักดิ์

วิศวกรชำนาญการ

(หน่วยระบบเครือข่าย ท่าพระจันทร์)
โทร.(81) 3453
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วย Internet


นิมิตต์ สีทอง - วิศวกรชำนาญการ<br /><br /><strong>(หน.หน่วย Internet)</strong><br />โทร.(82) 1972<br />mailto:mit@tu.ac.th

นิมิตต์ สีทอง

วิศวกรชำนาญการ

(หน.หน่วย Internet)
โทร.(82) 1972
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิทยา รองชัย - วิศวกร<br /><br /><strong>(หน่วย Internet)</strong><br />โทร.(82) 5005<br />mailto:witty_iii@tu.ac.th

วิทยา รองชัย

วิศวกร

(หน่วย Internet)
โทร.(82) 5005
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อมรวิชช ธีญะวุฒิ - วิศวกร<br /><br /><strong>(หน่วย Internet)</strong><br />โทร.(82) 5005<br />mailto:ball_001@tu.ac.th

อมรวิชช ธีญะวุฒิ

วิศวกร

(หน่วย Internet)
โทร.(82) 5005
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยระบบเครือข่าย(ศูนย์รังสิต)


พัชรากร พิชาญเมธีกุล - วิศวกรชำนาญการพิเศษ<br /><br /><strong>(หน.หน่วยระบบเครือข่าย ศูนย์รังสิต)</strong><br />โทร.(82) 1973<br />mailto:eak@tu.ac.th

พัชรากร พิชาญเมธีกุล

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

(หน.หน่วยระบบเครือข่าย ศูนย์รังสิต)
โทร.(82) 1973
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อดิศักดิ์ เทศบุตร - วิศวกรชำนาญการ<br /><br /><strong>(หน่วยระบบเครือข่าย ศูนย์รังสิต)</strong><br />โทร.(82) 5005<br />mailto:sak@tu.ac.th

อดิศักดิ์ เทศบุตร

วิศวกรชำนาญการ

(หน่วยระบบเครือข่าย ศูนย์รังสิต)
โทร.(82) 5005
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เฉลิมชัย แก้วสีมรกต - วิศวกร<br /><br /><strong>(หน่วยระบบเครือข่าย ศูนย์รังสิต)</strong><br />โทร.(82) 5005<br />mailto:pigoro@tu.ac.th

เฉลิมชัย แก้วสีมรกต

วิศวกร

(หน่วยระบบเครือข่าย ศูนย์รังสิต)
โทร.(82) 5005
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วย Data Center


กิตติภูธน ปานนาคะพิทักษ์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><strong>(หน่วย Data Center)</strong><br />โทร.(82) 5002<br />mailto:appintel@tu.ac.th

กิตติภูธน ปานนาคะพิทักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(หน่วย Data Center)
โทร.(82) 5002
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิต สุวงศ์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><strong>(หน่วย Data Center)</strong><br />โทร.(82) 1971<br />mailto:banhdit@tu.ac.th

บัณฑิต สุวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(หน่วย Data Center)
โทร.(82) 1971
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภัทราวุธ จีนโต - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><strong>(หน่วย Data Center)</strong><br />โทร.(82) 5002<br />mailto:mayt@tu.ac.th

ภัทราวุธ จีนโต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(หน่วย Data Center)
โทร.(82) 5002
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม


รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ<br /><br /><strong>(หน.งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)</strong><br />โทร.(82) 1961<br />mailto:roong@tu.ac.th

รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

(หน.งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
โทร.(82) 1961
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พลวัต พฤกษ์มณี - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><strong>(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)</strong><br />โทร.(82) 1965<br />mailto:notzafia@tu.ac.th

พลวัต พฤกษ์มณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
โทร.(82) 1965
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เทพนที โพธิ์จันทร์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><strong>(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)</strong><br />โทร.(82) 1962<br />mailto:thep_p@tu.ac.th

เทพนที โพธิ์จันทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
โทร.(82) 1962
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศิวกร แสนครา - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><br /><strong>(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)</strong><br />โทร.(82) 1962<br />mailto:siwakorn@tu.ac.th

ศิวกร แสนครา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
โทร.(82) 1962
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศุภกาญจน์ ประดุจกาญจนา - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><strong>(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)</strong><br />โทร.(82) 1965<br />mailto:sup_pra@tu.ac.th

ศุภกาญจน์ ประดุจกาญจนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
โทร.(82) 1965
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นีรวัลย์ สีทอง - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><br /><strong>(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)</strong><br />โทร.(82) 1963<br />mailto:neelawan@tu.ac.th

นีรวัลย์ สีทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
โทร.(82) 1963
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิรันยา พุทธเสน - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><strong>(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)</strong><br />โทร.(82) 1963<br />mailto:wiranya@tu.ac.th

วิรันยา พุทธเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
โทร.(82) 1963
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศิริกานต์ จันทร์แจ่มใส - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><strong>(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)</strong><br />โทร.(82) 1963<br />mailto:yuiying@tu.ac.th

ศิริกานต์ จันทร์แจ่มใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
โทร.(82) 1963
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปรียาภรณ์ มัทธุรศ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><strong>(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)</strong><br />โทร.(82) 1963<br />mailto:umapornn@tu.ac.th

ปรียาภรณ์ มัทธุรศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
โทร.(82) 1963
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บุญลือ เกษมราช - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ<br /><br /><strong>(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)</strong><br />โทร.(81) 3405<br />mailto:boonlue@tu.ac.th

บุญลือ เกษมราช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
โทร.(81) 3405
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิเชฐ คูชลธารา - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ<br /><br /><strong>(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)</strong><br />โทร.(82) 1967<br />mailto:chet@tu.ac.th

พิเชฐ คูชลธารา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
โทร.(82) 1967
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อรุณศรี ลีวัฒนาการ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ<br /><br /><strong>(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)</strong><br />โทร.(82) 1966<br />mailto:sri@tu.ac.th

อรุณศรี ลีวัฒนาการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

(หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
โทร.(82) 1966
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

หน่วย Helpdesk


รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ<br /><br /><strong>(หน.งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)</strong><br />โทร.(82) 1961<br />mailto:roong@tu.ac.th

รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

(หน.งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
โทร.(82) 1961
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พงศ์พิพัฒน์ ก่อตระกูล - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><strong>(หน่วย Helpdesk)</strong><br />โทร.(82) 1965<br />mailto:tonkhong@tu.ac.th

พงศ์พิพัฒน์ ก่อตระกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(หน่วย Helpdesk)
โทร.(82) 1965
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โชติวิชญ์ มีกิจเจริญโรจน์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><strong>(หน่วย Helpdesk)</strong><br />โทร.(82) 1963<br />mailto:chotiwic@tu.ac.th

โชติวิชญ์ มีกิจเจริญโรจน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(หน่วย Helpdesk)
โทร.(82) 1963
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์


นวลฉาย เอี่ยมรักษา - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ <br /><br /><strong>(หน.หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)</strong><br />โทร.(82) 1970<br />mailto:aey@tu.ac.th

นวลฉาย เอี่ยมรักษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

(หน.หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
โทร.(82) 1970
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อรอนงค์ อิ่มกมล - นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ<br /><br /><strong>(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)</strong><br />โทร.(82) 1971<br />mailto:louis@tu.ac.th

อรอนงค์ อิ่มกมล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
โทร.(82) 1971
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รัชนี เปี่ยมอุดมสุข - นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ <br /><br /><strong>(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)</strong><br />โทร.(82) 1971<br />mailto:rat@tu.ac.th

รัชนี เปี่ยมอุดมสุข

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
โทร.(82) 1971
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สุรางรัตน์ ศิริจำปา - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br /><br /><strong>(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)</strong><br />โทร.(82) 1971<br />mailto:aoyoyo@tu.ac.th

สุรางรัตน์ ศิริจำปา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
โทร.(82) 1971
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อุบล อุทิศ - ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน<br /><br /><strong>(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)</strong><br />โทร.อาคารSC ชั้น2 (82) 5003<br />mailto:ubon@tu.ac.th

อุบล อุทิศ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
โทร.อาคารSC ชั้น2 (82) 5003
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศรีตรา ผาดโผน - ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน<br /><br /><strong>(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)</strong><br />โทร.อาคารSC ชั้น1 (82) 5049-5050<br />mailto:neng@tu.ac.th

ศรีตรา ผาดโผน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
โทร.อาคารSC ชั้น1 (82) 5049-5050
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สุวัฒน์ สุวรรณรงค์ - ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน<br /><br /><strong>(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)</strong><br />โทร.(82) 1183<br />mailto:suwatsuw@tu.ac.th

สุวัฒน์ สุวรรณรงค์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
โทร.(82) 1183
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมคิด อยู่ขำ - ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ<br /><br /><br /><strong>(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)</strong><br />โทร.(82) 7516<br />mailto:somkid40@tu.ac.th

สมคิด อยู่ขำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ


(หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
โทร.(82) 7516
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jona Vichosky

Jona Vichosky

Principal Head


The homelike quality of our school contributes to a relaxed, focused experience for the child. Our indoor classroom activities are placed on open shelves for selection as interest and readiness inspires the child. Our outdoor environment offers a beautiful developed playground with manipulatives, tricycles, pets, and gardens. She received her Doctorate in Medical Dentistry from the Boston University School of Dental. She later completed an extensive training in Conscious Sedation from ----Cambridge. Read More