Accessibility Tools

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำในการสนับสนุนด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

พันธกิจ

  1. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การดำเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การดำเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. กำกับดูแลมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้ระบบดิจิทัลที่ดี และมีความรับผิดชอบแก่นักศึกษาและบุคลากรธรรมศาสตร์