Accessibility Tools

Covid Refund

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียม

ปีการศึกษา 1/2564

 1. ศึกษารายละเอียดและข้อตกลงก่อนการขอรับสิทธิ์
 2. เข้าระบบเพื่อขอรับสิทธิ์ URL : https://covidrefundtu.web.app/ (ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2564 "เวลา 21.00 น." – 24 สิงหาคม 2564 "เวลา 12.00 น.)
 3. สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินจะชำระเงินด้วยจำนวนเงินหลังหักส่วนลด

*** The registration on this web site is  for Thai citizens or students with National ID starting with 0 only. For International students, you are only eligible for tuition fee discount from Thammasat University (maximum at 20%). You do not need to register on this web site.

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษากำหนดเป็นอัตราขั้นบันได ดังนี้ (คิดตามรูปด้านล่าง)
      ส่วนที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราส่วนลด 50%
      ส่วนที่ 2 ค่าธรรมเนียมการศีกษาส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราส่วนลด 30%
      ส่วนที่ 3 ค่าธรรมเนียมการศีกษาส่วนที่เกิน 100,000 บาท อัตราส่วนลด 30%

ภาครัฐสนับสนุน 60% ของส่วนลด และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุน 40% ของส่วนลด

 refund1

ข้อกำหนดของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ภาครัฐสนับสนุน

 1. มีสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ที่มีเลขที่บัตรประชาชนนำหน้าด้วยเลข 0
 2. ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 1/2564 ทั้งนี้ ไม่รวมนักศึกษาที่รักษาสถานภาพ
 3. หากลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ต้องเลือกรับสิทธิ์ส่วนลดเพียงแห่งเดียว 
 4. หากสังกัดในหลายหลักสูตรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดเพียงหลักสูตรเดียว
 5. ยืนยันขอรับสิทธิ์ในระบบขอรับสิทธิ์
 6. ยินยอมส่งมอบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) ในการเบิกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการขอเบิกจ่ายจากภาครัฐ
 7. หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถขอเบิกจ่ายเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ภาครัฐสนับสนุนในชื่อของนักศึกษาได้ นักศึกษายินยอมให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินส่วนนี้จากนักศึกษาและนักศึกษาจะจ่ายชำระให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปหรือก่อนยื่นขอจบการศึกษา

การคืนเงินสำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว

 1. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว เมื่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแจ้งวิธีการ และขั้นตอนในการโอนเงินคืนนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยทราบ
 2. การคืนเงินสำหรับส่วนลดทั้งส่วนของภาครัฐและมหาวิทยาลัยจะดำเนินการผ่าน Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของภาครัฐ
 3. ไม่สามารถคืนเงินผ่าน Prompt Pay ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ได้ และไม่สามารถคืนเงินผ่าน Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชนของบุคคลอื่นได้
 4. ขอให้นักศึกษาตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับระบบ Prompt Pay ยังใช้งานได้ตามปกติ หากไม่ได้ใช้งาน Prompt Pay เกิน 1 ปี อาจมีการระงับบัญชีธนาคาร ทำให้ไม่สามารถโอนเงินคืนได้ หรือนักศึกษาอาจลืมว่าเปิดระบบ Prompt Pay ไว้กับบัญชีธนาคารใด เมื่อมีการโอนเงินคืนแล้ว นักศึกษาอาจจะไม่รับทราบการโอนเงินคืน

01. เงินลดหย่อนที่จะรับจากภาครัฐ

ถาม :  ถ้าไม่ลงทะเบียนใน ระบบยืนยันสิทธิ์จะได้เงินลดหย่อนคืนโดยอัตโนมัติเลยหรือไม่
ตอบ : ไม่ได้ เพราะ

 1. เงินที่มาจากรัฐคือเงินกู้ที่รัฐต้องเป็นหนี้ ท่านจะต้องยืนยันเพื่อจะมีหลักฐานการขอใช้สิทธิ์ ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับเงินช่วยเหลือนี้ในระบบได้  แต่ถ้าท่านจะขอรับสิทธิ์นี้ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับเงินจากภาครัฐดังกล่าว
 2. ระบบการเงินจะดำเนินการต่อไม่ได้เนื่องจากไม่ทราบผลการเลือกของท่าน
 3. การดำเนินการคืนเงินและปรับลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาจะล่าช้า

หากท่านไม่เข้ามาดำเนินการใด ๆ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 "เวลา 21.00 น." – 24 สิงหาคม 2564 "เวลา 12.00 น. จะถือว่าท่าน ไม่ขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนใด ๆ จากทางภาครัฐและมหาวิทยาลัย

----------

ถาม : กดยืนยันไปแล้วในระบบ  จะแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้หรือไม่
ตอบ : กรณีที่ยืนยันขอรับสิทธิ์แล้วต้องการทำรายการซ้ำเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ขอให้นักศึกษาแนบภาพใบยืนยันสิทธิ์เดิม พร้อมแจ้งจำนงค์การเปลี่ยนแปลงมาที่  ICT TU Helpdesk    Line  >>   @icttuhelpdesk  (คลิก) 

"ดูภาพตัวอย่างใบยื่นยันสิทธิ์เดิมด้านล่าง"

ภาพตัวอย่างใบยื่นยันสิทธิ์

02. เกี่ยวกับ PROMPT PAY

ถาม : เลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน ผูกกับบัญชีธนาคาร....... อยู่ จะสามารถรับเงินคืนได้หรือไม่
ตอบ : เลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน จะผูกบัญชีของธนาคารใดก็ได้ (บัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น)

----------

ถาม : บัญชีที่อยากจะให้เงินเข้า ไป ผูกเลข Prompt Pay หมายเลขโทรศัพท์มือถืออยู่ จะทำอย่างไร
ตอบ : บัญชีธนาคาร 1 บัญชี สามารถผูกกับ เลขประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข + หมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกสูงสุด 3 หมายเลข ในเวลาเดียวกัน แต่การคืนเงินในครั้งนี้จะดำเนินการสั่งจ่ายผ่านเลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น ดังนั้นขอให้นักศึกษาดำเนินการผูกบัญชีธนาคาร กับเลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน เตรียมพร้อมไว้ให้เรียบร้อย

----------

ถาม : กรณีเลขประจำตัวประชาชนถูกใช้ไปกับการผูกบัญชีธนาคารไปแล้ว จะสามารถผูกซ้ำได้หรือไม่
ตอบ : ไม่สามารถผูกซ้ำได้ เนื่องจาก Prompt Pay  1 หมายเลข (กรณีนี้ เลขประจำตัวประชาชน) จะสามารถผูกได้กับ 1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เท่านั้น ดังนั้นหากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนบัญชีที่จะใช้ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน จะต้องทำการยกเลิกการผูกเลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน กับบัญชีธนาคารเดิมก่อน แล้วค่อยนำเลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน ไปผูกกับบัญชีธนาคารใหม่

03. ตัวอย่างวิธีการผูกบัญชีธนาคาร

04. นักศึกษาจะได้รับการคืนเงินส่วนลด เมื่อไร ?

• มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว เมื่อหน่วยงานภาครัฐที่   เกี่ยวข้องแจ้งวิธีการและขั้นตอนในการโอนเงินคืนนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยทราบ