คณะกรรมการบริหาร สนง.ศูนย์ฯ

       เพื่อให้การดำเนินงานภายในสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ๔๖/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสถาบัน ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานศูนย์ฯ ชุดใหม่ ดังรายนามต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานกรรมการ
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ กรรมการ
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ กรรมการ
 4. เลขานุการสถาบัน กรรมการ
 5. นายสถาพร ก่อรักเศวต กรรมการ
 6. นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม กรรมการ
 7. นางจรวยรัตน์ รัตนบุรี กรรมการ
 8. นางสาวนวลฉาย เอี่ยมรักษา กรรมการ
9. นางสาวอรุณศรี ลีวัฒนาการ กรรมการ
10. นายบุญลือ เกษมราช กรรมการ
11. ว่าที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด กรรมการ
12. นายพัชรากร พิชาญเมธีกุล กรรมการ
13. นายนิมิตต์ สีทอง กรรมการ
14. นางฐิตาภา ไพรินทราภา กรรมการ
15. นางนิภาพร ยามา กรรมการ
16. นางศิริยา ศรีสัมพันธ์ กรรมการ
17. นางประภัสสร ขวัญเผือก กรรมการ
18. นางสาวศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้ง 
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมบริหาร สนง.ศูนย์เทคโนโลยีฯ)