บุคลากร สทส.

 • อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

  อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

  ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ติดต่อ : (82) 1950
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

  รศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
  ติดต่อ : (82) 1951
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ปัญชลี โชติคุต

  ปัญชลี โชติคุต

  เลขานุการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ
  ติดต่อ : (82) 1953
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หัวหน้างาน
  ฐิตาภา ไพรินทราภา

  ฐิตาภา ไพรินทราภา

  นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ
  (หัวหน้างาน)
  ติดต่อ : (82) 1955
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รษก.หัวหน้างาน
  ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์

  ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  (รษก.หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ)
  ติดต่อ : (82) 1956
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หัวหน้างาน
  รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม

  รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
  (หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
  ติดต่อ : (82) 1961
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หัวหน้างาน
  สถาพร ก่อรักเศวต

  สถาพร ก่อรักเศวต

  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
  (หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)
  ติดต่อ : (81) 3456
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หน่วยบริหารงานทั่วไป

  ฐิตาภา ไพรินทราภา (หัวหน้างาน)

  หน่วยบริหารงานทั่วไป
  • จรินทร์ บัณฑรภิญโญ
  • ทวี นิยมญาติ
  • สมศักดิ์ เทพวงค์
  • สมชาย จำลองปั้น

  หน่วยงานบุคคล
  • ประภัสสร ขวัญเผือก
  • จุไรรัตน์ ศรวารี
 • หัวหน้างาน
  ฐิตาภา ไพรินทราภา

  ฐิตาภา ไพรินทราภา

  นักทรัพพยากรมนุษย์ชำนาญการ
  (หัวหน้างาน)
  ติดต่อ : (82) 1955
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หัวหน้าหน่วย
  ประภัสสร ขวัญเผือก

  ประภัสสร ขวัญเผือก

  บุคลากรชำนาญการ
  (หัวหน้าหน่วยบุคคล)
  ติดต่อ : (82) 1959
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • จุไรรัตน์ ศรวารี

  จุไรรัตน์ ศรวารี

  ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
  (หน่วยบุคคล)
  ติดต่อ : (82) 1960
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • จรินทร์ บัณฑรภิญโญ

  จรินทร์ บัณฑรภิญโญ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  (หน่วยบริหารงานทั่วไป)
  ติดต่อ : (82) 1960
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ทวี นิยมญาติ

  ทวี นิยมญาติ

  พนักงานขับรถยนต์
  (หน่วยบริหารงานทั่วไป)
  ติดต่อ : (82) 1182
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สมศักดิ์ เทพวงศ์

  สมศักดิ์ เทพวงศ์

  พนักงานบริการ
  (หน่วยบริหารงานทั่วไป)
  ติดต่อ : (82) 1182
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สมชาย จำลองปั้น

  สมชาย จำลองปั้น

  พนักงานบริการ
  (หน่วยบริหารงานทั่วไป)
  ติดต่อ : (81) 3405
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หน่วยการเงินและพัสดุ/หน่วยนโยบายและแผน

  ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์ (รษก.หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ)

  หน่วยการเงินและพัสดุ
  • ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์
  • ศิริยา รัตนบุรี
  • เรณู หมัดโต๊ะสน

  หน่วยนโยบายและแผน
  • ยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์
 • รษก.หัวหน้างาน
  ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์

  ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  (หน่วยการเงินและพัสดุ)
  ติดต่อ : (82) 1956
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ศิริยา รัตนบุรี

  ศิริยา รัตนบุรี

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  (หน่วยการเงินและพัสดุ)
  ติดต่อ : (82) 1956
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เรณู หมัดโต๊ะสน

  เรณู หมัดโต๊ะสน

  ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
  (หน่วยการเงินและพัสดุ)
  ติดต่อ : (82) 1956
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์

  ยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  (หน่วยนโยบายและแผน)
  ติดต่อ : (82) 1956
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

  รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม (หัวหน้างาน)

  หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม
  • บุญลือ เกษมราช
  • พิเชฐ คูชลธารา
  • อรุณศรี ลีวัฒนาการ
  • นีรวัลย์ สีทอง
  • พลวัต พฤกษ์มณี
  • วิรันยา พุทธเสน
  • ศิริกานต์ จันทร์แจ่มใส
  • เทพนที โพธิ์จันทร์
  • ศิวกร แสนคราม
  • ศุภกาญจน์ ประดุจกาญจนา
  • ปรียาภรณ์ มัทธุรศ

  หน่วย Helpdesk
  • พงศ์พิพัฒน์ ก่อตระกูล
  • โชติวิชญ์ มีกิจเจริญโรจน์

  หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์
  • นวลฉาย เอี่ยมรักษา
  • รัชนี เปี่ยมอุดมสุข
  • อรอนงค์ อิ่มกมล
  • สุรางรัตน์ ศิริจำปา
  • ศรีตรา ผาดโผน
  • อุบล อุทิศ
  • สุวัฒน์ สุวรรณรงค์
  • สมคิด อยู่ขำ
 • หัวหน้างาน
  รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม

  รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
  (หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
  ติดต่อ : (82) 1961
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • บุญลือ เกษมราช

  บุญลือ เกษมราช

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
  (หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
  ติดต่อ : (81) 3450
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • พิเชฐ คูชลธารา

  พิเชฐ คูชลธารา

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
  (หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
  ติดต่อ : (82) 1967
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • อรุณศรี ลีวัฒนาการ

  อรุณศรี ลีวัฒนาการ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
  (หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
  ติดต่อ : (82) 1966
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นีรวัลย์ สีทอง

  นีรวัลย์ สีทอง

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
  ติดต่อ : (82) 1963
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • พลวัต พฤกษ์มณี

  พลวัต พฤกษ์มณี

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
  ติดต่อ : (82) 1965
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • วิรันยา พุทธเสน

  วิรันยา พุทธเสน

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
  ติดต่อ : (82) 1963
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ศิริกานต์ จันทร์แจ่มใส

  ศิริกานต์ จันทร์แจ่มใส

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
  ติดต่อ : (82) 1963
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เทพนที โพธิ์จันทร์

  เทพนที โพธิ์จันทร์

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
  ติดต่อ : (82) 1962
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ศิวกร แสนคราม

  ศิวกร แสนคราม

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
  ติดต่อ : (82) 1962
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ศุภกาญจน์ ประดุจกาญจนา

  ศุภกาญจน์ ประดุจกาญจนา

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
  ติดต่อ : (82) 1965
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ปรียาภรณ์ มัทธุรศ

  ปรียาภรณ์ มัทธุรศ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วยพัฒนาโปรแกรมและฝึกอบรม)
  ติดต่อ : (82) 1971
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • พงศ์พิพัฒน์ ก่อตระกูล

  พงศ์พิพัฒน์ ก่อตระกูล

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วย Helpdesk)
  ติดต่อ : (82) 1965
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • โชติวิชญ์ มีกิจเจริญโรจน์

  โชติวิชญ์ มีกิจเจริญโรจน์

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วย Helpdesk)
  ติดต่อ : (82) 5002
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์

  รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม (หัวหน้างาน)

  หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์
  • นวลฉาย เอี่ยมรักษา
  • รัชนี เปี่ยมอุดมสุข
  • อรอนงค์ อิ่มกมล
  • สุรางรัตน์ ศิริจำปา
  • ศรีตรา ผาดโผน
  • อุบล อุทิศ
  • สุวัฒน์ สุวรรณรงค์
  • สมคิด อยู่ขำ
 • หัวหน้าหน่วย
  นวลฉาย เอี่ยมรักษา

  นวลฉาย เอี่ยมรักษา

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
  (หัวหน้าหน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
  ติดต่อ : (82) 1970
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รัชนี เปี่ยมอุดมสุข

  รัชนี เปี่ยมอุดมสุข

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
  (หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
  ติดต่อ : (82) 1971
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • อรอนงค์ อิ่มกมล

  อรอนงค์ อิ่มกมล

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
  (หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
  ติดต่อ : (82) 1971
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สุรางรัตน์ ศิริจำปา

  สุรางรัตน์ ศิริจำปา

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
  ติดต่อ : (82) 1971
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ศรีตรา ผาดโผน

  ศรีตรา ผาดโผน

  ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
  (หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
  ติดต่อ : อาคารSC ชั้น1 (82) 5049-5050
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • อุบล อุทิศ

  อุบล อุทิศ

  ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
  (หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
  ติดต่อ : อาคารSC ชั้น2 (82) 5003
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สุวัฒน์ สุวรรณรงค์

  สุวัฒน์ สุวรรณรงค์

  ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
  (หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
  ติดต่อ : อาคารวิทยบริการ (82) 1183
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สมคิด อยู่ขำ

  สมคิด อยู่ขำ

  ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ
  (หน่วยเว็บและห้องบริการคอมพิวเตอร์)
  ติดต่อ : อาคารปิยชาติ (82) 7516
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

  สถาพร ก่อรักเศวต (หัวหน้างาน)

  หน่วยระบบเครือข่าย ท่าพระจันทร์
  • อดิศร เอี่ยมสะอาด
  • กฤษนรา ผลพฤกษ์รัตน์
  • มัสกร ศรีวิสิฐศักดิ์

  หน่วย Internet
  • นิมิตต์ สีทอง
  • วิทยา รองชัย
  • อมรวิชช ธีญะวุฒิ

  หน่วยระบบเครือข่าย ศูนย์รังสิต
  • พัชรากร พิชาญเมธีกุล
  • อดิศักดิ์ เทศบุตร
  • เฉลิมชัย แก้วสีมรกต

  หน่วย Data Center
  • บัณฑิต สุวงศ์
  • กิตติภูธน ปานนาคะพิทักษ์
  • ภัทราวุธ จีนโต
 • หัวหน้างาน
  สถาพร ก่อรักเศวต

  สถาพร ก่อรักเศวต

  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
  (หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)
  ติดต่อ : (81) 3456
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หัวหน้าหน่วย
  อดิศร เอี่ยมสะอาด

  อดิศร เอี่ยมสะอาด

  วิศวกรชำนาญการ
  (หัวหน้าหน่วยระบบคอมพิวเตอร์) ท่าพระจันทร์
  ติดต่อ : (81) 3455
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • กฤษนรา ผลพฤกษ์รัตน์

  กฤษนรา ผลพฤกษ์รัตน์

  วิศวกร
  (หน่วยระบบเครือข่าย) ท่าพระจันทร์
  ติดต่อ : (81) 3452
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • มัสกร ศรีวิสิฐศักดิ์

  มัสกร ศรีวิสิฐศักดิ์

  วิศวกรชำนาญการ
  (หน่วยระบบเครื่อข่าย) ท่าพระจันทร์
  ติดต่อ : (81) 3453
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หัวหน้าหน่วย
  นิมิตต์ สีทอง

  นิมิตต์ สีทอง

  วิศวกรชำนาญการ
  (หัวหน้าหน่วย Internet และ Mail)
  ติดต่อ : (82) 1972
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • วิทยา รองชัย

  วิทยา รองชัย

  วิศวกร
  (หน่วย Internet และ Mail)
  ติดต่อ : (82) 5005
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • อมรวิชช ธีญะวุฒิ

  อมรวิชช ธีญะวุฒิ

  วิศวกร
  (หน่วย Internet และ mail)
  ติดต่อ : (82) 5005
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หัวหน้าหน่วย
  พัชรากร พิชาญเมธีกุล

  พัชรากร พิชาญเมธีกุล

  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
  (หัวหน้าหน่วยระบบเครือข่าย) ศูนย์รังสิต
  ติดต่อ : (82) 1973
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • อดิศักดิ์ เทศบุตร

  อดิศักดิ์ เทศบุตร

  วิศวกรชำนาญการ
  (หน่วยระบบเครือข่าย) ศูนย์รังสิต
  ติดต่อ : (82) 5005
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เฉลิมชัย แก้วสีมรกต

  เฉลิมชัย แก้วสีมรกต

  วิศวกร
  (หน่วยระบบเครือข่าย) ศูนย์รังสิต
  ติดต่อ : (82) 5005
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • บัณฑิต สุวงศ์

  บัณฑิต สุวงศ์

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วย Data Center)
  ติดต่อ : (82) 1971
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • กิตติภูธน ปานนาคะพิทักษ์

  กิตติภูธน ปานนาคะพิทักษ์

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วย Data Center)
  ติดต่อ : (82) 5002
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ภัทราวุธ จีนโต

  ภัทราวุธ จีนโต

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  (หน่วย Data Center)
  ติดต่อ : (82) 5002
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.